<b>تلفن نوبت دهی درمانگاه  02188644450</b>
<br>
درمانگاه صبح از 7:30 الی 13:30 و عصر از ساعت 14 الی 19 دایر می باشد و ویزیت <i>تنها با وقت قبلی</i> انجام می پذیرد.

بیماران و مراجعه کنندگان

تلفن نوبت دهی درمانگاه 02188644450
درمانگاه صبح از 7:30 الی 13:30 و عصر از ساعت 14 الی 19 دایر می باشد و ویزیت تنها با وقت قبلی انجام می پذیرد.

Continue Reading»

آنچه ما درمان می کنیم

Continue Reading»

اعضای هیئت علمی

Continue Reading»

آخرین اخبار و رویدادها

Continue Reading»

این بیمارستان مرکزی آموزشی-پژوهشی و درمانی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از جمله بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران است. انجام خدمات فوق تخصصی در زمینه های اورولوژی، نفرولوژی ، پیوند کلیه، و جراحی عروق و... در این بیمارستان ارائه می شود.

درباره بیمارستان شهید هاشمی نژاد

این بیمارستان مرکزی آموزشی-پژوهشی و درمانی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از جمله بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران است. انجام خدمات فوق تخصصی در زمینه های اورولوژی، نفرولوژی ، پیوند کلیه، و جراحی عروق و... در این بیمارستان ارائه می شود.

Continue Reading»

Latest News & Events

Every referred and client of this hospital, from each part of society are recommended by me. So it is necessary to consider all affairs of them with respect, justice, speed and high quality
M.J Soleimani M.D Ceo of Hasheminejad Kidney Center