جناب آقای دکتر ناصری پور

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 

با سلام و تحیات،

به استناد رای صادره در دویست و شصت و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مورخ 1396/9/19 و با عنایت به «بررسی مستندات  ارزیابی بیرونی مبتنی بر استانداردهای ارزشیابی و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی»، حکم اعتباربخشی آموزشی بیمارستان هاشمی نژاد به صورت “تایید به مدت یکسال” به تصویب رسید.

 

دکتر سید حسن هاشمی