نگاهی گذرا

این بیمارستان مرکزی آموزشی-پژوهشی و درمانی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از جمله بیمارست

Continue Reading »

Every referred and client of this hospital, from each part of society are recommended by me. So it is necessary to consider all affairs of them with respect, justice, speed and high quality Abasi M. Ceo of Hasheminejad Kidney Center

Quickly Find What You Are Looking For