بیماران بین الملل و گردشگری سلامت

اعضای هیئت علمی

آنچه ما درمان می کنیم

نگاهی گذرا

این بیمارستان مرکزی آموزشی-پژوهشی و درمانی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از جمله بیمارست

Continue Reading »

سیستم نوبت دهی

دریافت نوبت درمانگاه در 24 ساعت شبانه روز   02125015080

Continue Reading »

Latest News & Events

Click here to view all of the latest news and events »

Every referred and client of this hospital, from each part of society are recommended by me. So it is necessary to consider all affairs of them with respect, justice, speed and high quality Abasi M. Ceo of Hasheminejad Kidney Center

Quickly Find What You Are Looking For