تقویم کاری پزشکان مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

اسامی پزشکان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان هاشمی نژاد(صبح)

              درمانگاه صبح به صورت تیم ارولوژی وتیم نفرولوژی ویزیت مینماید و به اسم پزشک خاصی                        

                نوبت داده نمیشود.

درمانگاه

 

 

ایام هفته

 

ارولوژی

 

نفرولوژی

 

جراح عروق

 

آنکلوژی

 

شنبه

 

 

دکترسلیمی-دکترامامی

 

خ دکتر

ملکوتیان

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

دکترمقصودی-دکترامامی

 

 

دکتر

سندگل

 

 

دکتر

نجفی زاده

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

دکتر عظیمی-دکترکمالی

 

 

دکترعطائی پور

 

 

 

دکترعارف پور

 

 

سه شنبه

 

دکترنیری

 دکتر مهرآوران

 

 

خ دکتر

عصاره

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

دکترمقصودی

دکترکمالی

 

 

 

خ دکترسدادی

 

 

 

 

دکترپورسالاری

 

 

دکترعارف پور

 

پنجشنبه

 

 

دکترسلیمی

 

 

فلونفرولوژی

 

 

 

 
 
اسامی پزشکان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان هاشمی نژادعصر
 

درمانگاه

 

 

ایام هفته

 

ارولوژی

 

نفرولوژی

 

جراح عروق

 

همیوپاتی

 

 

شنبه

 

 

دکترامامی

دکترمقصودی

دکترنیری

 

خ د کترسدادی

دکترعبدی

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

دکترسلیمی

دکتراخیاری

دکترنیری

 

دکترسندگل

دکترعبدی

 

 

خ دکترکوچک یزدی

 

دوشنبه

 

 

دکترمهرآوران

دکترامامی

دکترعطار

دکترسندگل

دکترعبدی

خ دکترسدادی

 

 

دکترپورسالاری

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

دکتراخیاری

دکترکمالی

دکترسلیمی

 

دکترسندگل

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

دکترعظیمی

دکترنیری

دکترمهرآوران

 

 

خ دکترسدادی

دکترعبدی

 

 

خ دکتر کوچک یزدی

 

پنجشنبه

 

 

دکتر کمالی

دکتراخیاری

 

 

 

 

 

 

 

فارسی