CSR

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

 

مسئول بخش:                       خدیجه قربانعلی

 

مرکز استرایلزسیون بیمارستان می‌‌باشد که تمام وسایل آلوده به این قسمت آورده می‌‌شود.  این بخش در مساحتی بنا شده و در قسمت زیر زمین بیمارستان واقع شده است. این بخش دارای قسمت های مختلف می‌‌باشد. دارای سه قسمت مجزا + اتاق مسئول می‌‌باشد.

قسمت کثیف: شامل تی شور – سرویس بهداشتی – رختکن و حمام می‌‌باشد

در قسمت کثیف دو ماشین شستوشو قرار دارد + سینک شستوشو جهت شستوشوی وسایل آلوده. در قسمت وسایل آلوده توسط ترالی های درب دار تحویل گرفته می‌‌شود و بعد از تفکیک به واشینگ و سینک جهت شستوشو و ضدعفونی فرستاده می‌‌شود.

توسط پرسنل با رعایت احتیاطات همه جانبه تحویل گرفته می‌‌شود (ماسک- گان- دستکش- عینک مخصوص)

در قسمت تمیز سه اتوکلاو واقع شده که دو درب می‌‌باشد. از این قسمت وسایلی که از شستوشو آمده در این قسمت پگ می‌‌شود و به اتوکلاوها جهت استریل داده می‌‌شود. در این قسمت انبار وجود دارد. قفسه ها جهت چیدن شان های اضافی وجود دارد و پلاسما که وسایل حساس به حرارت با آن استریل می‌‌گردد.

در ورود به اتاق استریل اتاق اسکراب واقع شده است که داخل آن وسایل ورود به استریل می‌‌باشد.

اول ماسک زده می‌‌شود گان تعویض می‌‌شود کفش تعویض می‌‌شود سپس دستها شسته می‌‌شود و وارد اتاق استریل می‌‌شویم.

در اتاق استریل قفسه ها باید بالاتر از سطح زمین باشد.وسایلی که از اتوکلاو ها خالی می‌‌شود باید در قفسه ها چیده می‌‌شود و آسانسور جهت وسایل اتاق عمل موجود می‌‌باشد. و دو دریچه که وسایل بخش ها توسط سبد درب دار تحویل داده می‌‌شود.

تعداد نیرو در این بخش شامل 7 نفر کمک بهیار می‌‌باشد.که در سه شیفت به طور فعال انجام وظیفه می‌‌کند.شیفت صبح 4 نفر شیفت عصر 5 نفر شیفت شب 2 نفر. با حدود 500 ساعت اضافه کاری  تامین نیرو می‌‌شود.

شرح وظایف واحد طبق شرح وظایف بخش می‌‌باشد که با توجه به آگاه بودن شرح وظایف انجام وظیفه می‌‌نمایند.

فارسی