کنترل عفونت

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

مسئول واحد :  مرجان زبرجدی نصیر

تلفن تماس : 8116295

اين واحد در طبقه اول مجاور بخش امید قرار دارد. از نظر سازماني اين واحد زير مجموعه دفتر پرستاري مي باشدوظايف مربوط به اين واحد بر عهده  سوپروايزر كنترل عفونت اين مركز ميباشد  اين واحد هر روزه از ساعت 7:30 الي 14 انجام وظيفه مي نمايد. در شيفت هاي عصر و شب در ارتباط با بيماريهاي واگير و انجام هماهنگي هاي لازم با مركز بهداشت تحت پوشش و يا مواجهه شغلي با ترشحات بيمار وneedle stickگزارش به سوپروايزر وقت داده مي شود و همچنين گزارش به صورت تلفني توسط سوپروايزر وقت و به سوپروايزر كنترل  عفونت داده مي شود تا در صورت نياز اقدامات اوليه و هماهنگي هاي لازم صورت گيرد.

وظايف اين واحد به شرح زيرمي باشد:

 • پايش و ارزيابي عفونت در بخشهاي ويژه، جنرال، اتاقهاي عمل و اورژانسها با استفاده از كشت‌برداري دوره‌اي،كنترل دوره‌اي واحد CSR بيمارستان و كشت از وسائل استريل شده جهت تعيين درجه استريليتي، كنترل روشهاي مراقبتهاي باليني بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب‌پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي ، نظارت وكنترل واحدها جهت استخراج نيازهاي آموزشي ،كنترل ونظارت بروجود امكانات وشرايط آموزشي واحدها ،كنترل ونظارت برآموزش هاي انجام شده ، پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش مربوطه در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب،نظارت و ارزشيابي ازاجراي ضوابط ومقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت دركليه واحدهاي بيمارستاني وگزارش نتايج به كميته مزبور،نظارت وكمك درايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته وامكانات موجود،بازديد روزانه ازبخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي وپيگيري موارد گذشته ازطريق نتايج آزمايشات وعلائم باليني وثبت و ارائه گزارشات لازم به كميته مزبور
 • ارائه پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آنها جهت تهيه تجهيزات ورسانه هاي آموزشي مربوطه
 • شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي وانجام پژوهش، تدوين اهداف وفعاليتهاي برنامه كنترل عفونت ،شناسائي موارد مستعد عفونت واقدام براي پيشگيري وكنترل آن تهيه گزارش از بازديدها وارائه به مافوق، تهيه وتنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود كنترل عفونت وعملكرد واحدهاي ذيربط،تهيه وتنظيم ابزارمناسب جهت ارزيابي ،ثبت وگزارش كليه فعاليت هاي مربوطه وارائه نتايج حاصله به مديرخدمات پرستاري،گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی كنترل عفونت،
 • به كارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري وكنترل عفونت بيمارستاني ،تهيه وتدوين دستورالعمل هاي كنترل عفونت دربخش هاي ويژه و سايرقسمت هاي آسيب پذير براساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت،تعيين اهداف وفعاليتهاي برنامه كنترل عفونت
 • همكاري در توسعه و اجراي برنامه‌هاي آموزشي براي كادر پرستاري، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزر آموزشي،همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كنترل وارزيابي وبروز عفونت درهمه گيريهاي بيمارستاني
 • شركت در كليه جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات وگزارشات ودريافت دستورالعمل هاي اجرائي،نيازسنجي آموزشي كاركنان بيمارستان درخصوص عفونت هاي بيمارستاني وپيگيري اثربخشي آموزشي،شركت درجلسات ودوره هاي آموزشي كه دررابطه با كنترل عفونت براي كادرپرستاري با سايرگروهها برگزارمي شود. تشكيل پرونده بهداشتي وتنظيم برنامه معاينات دوره اي وواكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش ازموارد مثبت
 • ارزيابي وسائل وتجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك وارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان ، نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري دستگاه ها وتجهيزات ،كنترل ونظارت بروجود امكانات وتكنولوژي آموزشي
 • قرار گرفتن در معرض آلودگی و عفونت همکاران، بیماران و همراهان آنان
 • اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان جهت دريافت وارائه آموزش مؤثربه مددجويان ،ارائه تازه هاونتايج تحقيقات جديد(به شکل کنفرانس، پمفلت، جزوه و ....) ايجاد زمينه‌هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي مربوطه
 • ضرورت حضوردر محل كار و سمينارها و همايش ها خارج از وقت اداري و ايام تعطيل، همكاري و مشاركت درانجام طرح هاي پژوهشي، شرکت فعال در سمینارها، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثربخش و مؤثرتر جهت پيشگيري از عفونت

شرح مسئوليتهاو شرايط احراز

 1. كنترل و نظارت بر عملكرد پرسنل خدمات و کمک بهیاران بر اساس چك ليست هاي بهداشتي تعاملي با بهداشت محيط
 2. شركت و حضور فعال در كميته كنترل عفونت به عنوان دبیر کمیته
 3. تعيين و ارائه حداقل 2 كنفرانس در سال در ارتباط با احتياطات عمومي،شستن دست، تزريقات ايمن و مراقبتهاي مديريت شده
 4. حسابرسي  و نظارت برچك ليست هاي كنترل عفونت و دستورالعملهاي كنترل عفونت(احتياطات عمومي،شستن دست، تزريقات ايمن و مراقبتهاي مديريت شده)
 5. ريشه يابي و برنامه ريزي اصلاحي مميزي ها
 6. پيگيري و ثبت عفونتهاي بيمارستاني
 7. همكاري در شناسايي خطرات و ريسكها
 8. تهيه و تدوين روش ها و دستورالعملهاي ايمني و بهداشتي
 9. شركت در كنفرانسهاي برون و داخل سازماني
 10. هماهنگي با رابطين كنترل عفونت بخشها در ارتباط با آموزشهاي مورد نياز
 11. نياز سنجي آموزشي
 12. تعيين اهداف و برنامه عملياتي در اين واحد
 13. نظارت بر رقت و نحوه استفاده از محلولهاي ضد عفوني كننده تعاملي با بهداشت محيط
 14. كنترل و نظارت بر دستورالعملهاي كنترل عفونت
 15. تعيين و نظارت بر كشتهاي ادواري و پيگيري نتايج
فارسی