آزمایشگاه

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
تلفن پذیرش آزمایشگاه 8116576
رئیس آزمایشگاه دکتر مژگان عسگری
سوپروایزر رامین عابدی
جانشین سوپروایزر مهدی ارگانی
منشی مسئول فاطمه شاه قلعه
جانشین منشی سمیه سورانی 

آزمایشگاه بیمارستان هاشمی نژاد شامل دو آزمایشگاه می باشد

  1. آزمایشگاه مرکزی
  2. آزمایشگاه اورژانس و بانک خون
  • آزمایشگاه مرکزی:  در ضلع شرقی بیمارستان جنب درمانگاه طبقه دوم واقع شده است و زمان فعالیت آن از ساعت 7 صبح الی 7 عصر می باشد. شامل بخشهای بیوشیمی، هماتولوژی، نمونه گیری، پذیرش، هورمون شناسی، ایمونولوژی، مایعات بدن می باشد و مسئول فنی، ریاست آزمایشگاه و سوپروایزر آزمایشگاه در این محل مستقر می باشند. وظیفه آزمایشگاه مرکزی انجام کلیه آزمایشات بخش سرپائی و بستری بیمارستان در ساعت کار موظفی با حفظ کلیه شرایط استاندارد و تکریم ارباب رجوع می باشد. آزمایشگاه مرکزی دارای 19 نفر پرسنل                 می باشد که طبق چارت سازمانی زیر نظر ریاست آزمایشگاه فعالیت می نمایند.

در این مرکز کلیه فعالیتها به جز بخش مایعات بدن بصورت دستگاهی می باشد و جوابهای آزمایش بدون دخالت دست صورت می گیرد و کلیه دستگاهها از کیفیت و اعتبار استاندارد و مورد تائید وزارت بهداشت برخوردار می باشد.

دستگاهها شامل سل کانتر (سیسمکس) ، اتوآنالایزر (BT3000، Hitachi 902) ، انعقاد (ACL200) ، الکترولیت آنالایزر Medica (دو عدد) ، گاما کانتر، الیزا، ایمونوفیکسیشن اتوماتیک، الکتروفورز، اسپرم آنالیز و میکروسکوپ (4 عدد) و  سانتریفوژ (4 عدد) می باشد.

  •  آزمایشگاه اورژانس: آزمایشگاه اورژانس در طبقه همکف ساختمان مرکزی بیمارستان روبروی اورژانس بیمارستان، جنب پذیرش می باشد. شامل بانک خون و آزمایشگاه اورژانس شیفت شب می باشد، زمان فعالیت آن           به جز بانک خون که 24 ساعته می باشد آزمایشگاه اورژانس از ساعت 17 الی 7 صبح فعالیت می نمایند. دارای 12 نفر پرسنل می باشد که در هر شیفت کاری شب 3 نفر حضور دارند. شامل دستگاههای اتوآنالایزر (Selectra) ، انعقاد (ACL200) ، سل کانتر(کولتر) ، الکترولیت آنالایزر ، میکروسکوپ(4 عدد) سانتریفوژ (2 عدد) ، یخچالهای بانک خون و دستگاه ABG  می باشد.

وظیفه آزمایشگاه اورژانس انجام کلیه آزمایشات اورژانسی (طبق دستورالعمل مشخص گردیده است) که از طریق سرپائی یا بستری به آزمایشگاه مراجعه می نمایند طبق کلیه شرایط استاندارد و تکریم ارباب رجوع می باشد.

فارسی