راهنمای تلفن بیمارستان

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
 
راهنمای تلفن مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد به تفکیک طبقه
نام بخش طبقه داخلی پیش شماره
آنژيوگرافی طبقه زیرزمین 411 8116
دیالیز طبقه زیرزمین 500 8116
رادیولوژی طبقه زیرزمین 430 8116
رستوران طبقه زیرزمین 444 8116
سونوگرافی طبقه زیرزمین 431 8116
آژانس طبقه همكف 482 8116
اورژانس طبقه همكف 540 8116
اکو و تست ورزش طبقه همكف 558 8116
بانک طبقه همكف 539 8116
پذیرش طبقه همكف 532 8116
پاتولوژی طبقه همكف 517 8116
پزشکی هسته ای طبقه همكف 553 8116
ترخیص طبقه همكف 537 8116
داروخانه طبقه همكف 538 8116
سی تی اسکن طبقه همكف 560 8116
صندوق طبقه همكف 535 8116
کافی شاپ طبقه همكف 484 8116
مددکاری طبقه همكف 299 8116
مدارک پزشکی طبقه همكف 562 8116
فتوکپی طبقه همكف 484 8116
اتاقهای عمل طبقه اول 272 8116
اورولوژی مردان (امید) طبقه اول 250 8116
پیوند طبقه اول 237 8116
مهر طبقه اول 244 8116
سینا طبقه اول 240 8116
سروش طبقه اول 229 8116
آزمايشگاه طبقه دوم درمانگاه 513 8116
تجهیزات پزشکی طبقه دوم 317 8116
دفتر پرستاری طبقه دوم 332 8116
تغذیه طبقه دوم 331 8116
ریاست طبقه دوم 300 8116
شفا (زنان و اطفال) طبقه دوم 360 8116
کنترل کیفیت طبقه دوم 396 8116
مدیریت طبقه دوم 305 8116
مسئول IT طبقه دوم 308 8116
بخش دکتر رسولی (نفرولوژی مردان) طبقه دوم 280 8116
هیات امنا طبقه دوم 300 8116
Post CCU طبقه دوم 390 8116
ICU جنرال طبقه دوم 380 8116
مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی طبقه سوم 310 8116
مرکز توسعه پژوهش های بالینی طبقه سوم 353 8116
درمانگاه جنب بیمارستان 400 8116

 

 

فارسی