راهنمای تلفن

-A +A
Printer-friendly VersionSend to a friend
راهنمای تلفن مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد به تفکیک حروف الفبا
الف     پ      ت     ص    
آزمایشگاه پذیرش  576 8116 پذیرش 532 8116 تجهیزات پزشکی 317 8116 صدای شما 246 8116
آزمایشگاه ریاست 554 8116 پیوند 230-237 8116 تغذیه 331 8116 کنترل عفونت 295 8116
آزمایشگاه سوپروایزر 561 8116 پاویون رزیدنت خانم 461 8116 تاسیسات  420 8116      
آزمایشگاه اورژانس  518 8116 پاویون رزیدنت ارشد ارولوژی 450 8116 تاسیسات دفتر فنی 421 8116      
آزمایشگاه پاتولوژی 517-513 8116 پاویون رزیدنت نفرو آقا 455 8116 تاسیسات مسئول 466 8116 ن    
آزمایشگاه ایمونولوژی 552 8116 پاویون رزیدنت سال یک ارولوژی 452 8116 تیراژه  567 8116 نگهبانی حراست 470 8116
آزمایشگاه بیوشیمی 512 8116 پاویون رزیدنت ارو مقیم 454 8116 تاکسی سرویس 482 8116 نگهبانی  بحران 477 8116
آزمایشگاه بانک خون 515-514 8116 پاویون اتند بیهوشی 481 8116 تریا 471 8116 نگهبانی پارکینگ 483 8116
اورژانس 540-541-542 8116 پاویون فلوهای خانم  460-391 8116 تدارکات 449 8116 نگهبانی سالن 533 8116
اورژانس اتاق عمل سرپایی 546 8116 پاویون فلوهای آقا 453 8116 توانمندسازی کارکنان 354 8116 نظام سلامت  494 8116
اورژانس (صندوق)  543 8116 پزشکی هسته ای 550-553 8116 س          
اتاق عمل  270-271 8116 پیشنهادات 492 8116 CCU   390-397-398 8116 ی    
اتاق عمل(مسئول)  272 8116       سی تی اسکن  359 8116 یورودینامیک 427 8116
اتاق عمل (انبار) 291 8116 ح     CSR   426 8116      
اتاق عمل (ریکاوری) 274 8116 حسابداری  ریاست 315 8116 سنگ شکن  555-556 8116 ه - و    
اتاق عمل (پزشکان) 273 8116 حسابداری اموال 316 8116 سنگ شکن (مسئول) 557 8116 ویلچر  462 8116
آنژیوگرافی  411-413 8116 حسابداری رسیدگی 313 8116 سونوگرافی 488 8116      
اتاق آموزش  329 8116 حسابداری صدور چک 314 8116 سونوگرافی (پزشک)  434 8116 د    
اطلاعات 530-531 8116 حسابداری درآمد 435 8116 سمعی و بصری  330 8116 دفتر پرستاری 332-333 8116
آبدارخانه ریاست 326 8116 حسابداری ترخیص  437 8116 سپتیک 509 8116 داروخانه 538 8116
اتاق دوربین 522 8116 حسابداری صندوق 535 8116       داروخانه انبار 416 8116
اتاق فتوکپی 524 8116       م     دبیرخانه 325 8116
IT 567-308 8116       مهارت بالینی   436 8116 درمانگاه نوبت دهی 467 8116
آمفی تئاتر 525 8116 ل     مدیریت  305-312 8116 درمانگاه 400-401 8116
ب     لاندری 424 8116 مرکز تلفن 9-211 8116 درمانگاه ارولوژی  404-403-402-410 8116
بخش امید  250-260 8116     8116 مددکاری 299 8116 درمانگاه نگهبانی 405 8116
بخش سروش 220-229 8116 ف      مدارک پزشکی 562 8116 درمانگاه  406 8116
بخش شفا 360-370 8116 فیزیوتراپی 495 8116 مدیریت کیفیت 396 8116 درمانگاه مشاور پیوند 407 8116
بخش ICU                  380-381 8116     8116 مرکز تحقیقات 294-310 8116 درمانگاه نفرولوژی 408-409 8116
بخش دکتررسولی  340-350 8116 ک     مرکز تحقیقات بالینی 353 8116 دیالیز  500-501-502 8116
بخش سینا 240-241 8116 کارگزینی 323 8116 مرکز تحقیقات هیئت علمی 355 8116 دیالیز مسئول 502 8116
بخش سهیل 201-278 8116 حقوق و دستمزد  322 8116 مرکز تحقیقات کلاس آموزش 321 8116 دیالیز دکتر رسولی 343 8116
بانک  539 8116 کارشناس امور مالی 324 8116 MRI 527-528 8116 دیالیز صفاقی 474 8116
بهداشت محیط 357 8116 کتابخانه  328 8116 مهماندار 475 8116      
بهداشت حرفه ای 337 8116 کارگران خدمات طبقه دوم 280 8116 ر          
بایگانی 563 8116 کارگران خدمات طبقه اول 236 8116 ریاست 300-301 8116      
بیمه تامین اجتماعی 565 8116 کارگران خدمات طبقه همکف 575 8116 رادیولوژی (پذیرش) 431 8116      
بیمه خدمات درمانی 506 8116 کارگران خدمات طبقه زیرزمین 468 8116 رادیولوژی (پرسنل) 433 8116      
بسیج 417 8116 کلینیک قلب 558 8116 رادیولوژی (مسئول) 430 8116      
بحران 492 8116                  
بوفه 484 8116                  
 
راهنمای تلفن مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد به تفکیک طبقه
نام بخش طبقه تلفن  
آنژيوگرافی طبقه زیرزمین 411 8116
دیالیز طبقه زیرزمین 500 8116
رادیولوژی طبقه زیرزمین 430 8116
رستوران طبقه زیرزمین 444 8116
سونوگرافی طبقه زیرزمین 431 8116
آژانس طبقه همكف 482 8116
اورژانس طبقه همكف 540 8116
اکو و تست ورزش طبقه همكف 558 8116
بانک طبقه همكف 539 8116
پذیرش طبقه همكف 532 8116
پاتولوژی طبقه همكف 517 8116
پزشکی هسته ای طبقه همكف 553 8116
ترخیص طبقه همكف 537 8116
داروخانه طبقه همكف 538 8116
سنگ شکن طبقه همكف 555 8116
سی تی اسکن طبقه همكف 560 8116
صندوق طبقه همكف 535 8116
کافی شاپ طبقه همكف 484 8116
مددکاری طبقه همكف 299 8116
مدارک پزشکی طبقه همكف 562 8116
نوید طبقه همكف 212 8116
فتوکپی طبقه همكف 484 8116
اتاقهای عمل طبقه اول 272 8116
اورولوژی مردان (امید) طبقه اول 250 8116
پیوند طبقه اول 237 8116
مهر طبقه اول 244 8116
سینا طبقه اول 240 8116
سروش طبقه اول 229 8116
آزمايشگاه طبقه دوم درمانگاه 513 8116
تجهیزات پزشکی طبقه دوم 317 8116
دفتر پرستاری طبقه دوم 332 8116
تغذیه طبقه دوم 331 8116
ریاست طبقه دوم 300 8116
شفا (زنان و اطفال) طبقه دوم 360 8116
کنترل کیفیت طبقه دوم 396 8116
مدیریت طبقه دوم 305 8116
مسئول IT طبقه دوم 308 8116
بخش دکتر رسولی (نفرولوژی مردان) طبقه دوم 280 8116
هیات امنا طبقه دوم 300 8116
Post CCU طبقه دوم 390 8116
ICU جنرال طبقه دوم 380 8116
مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی طبقه سوم 310 8116
مرکز توسعه پژوهش های بالینی طبقه سوم 353 8116
درمانگاه جنب بیمارستان 400 8116

 

 

فارسی