مددکاری اجتماعی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

مسئول واحد : معصومه حسین زاده

تلفن تماس : 8116299

اين واحد از لحاظ چارت سازماني تحت نظر مديريت مركز  بهمراه یک کارشناس مددکار اجتماعی انجام وظيفه مي نمايد و ساعت كار اين واحد از ساعت 7:30 صبح لغايت 14:30 مي باشد.

رسالت اصلي اين واحد راهنمايي ، مساعدت و تسهيل در روند درمان بيماران است.

از جمله فعاليتهاي اين واحد مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

  1. هماهنگي و تعامل با ساير واحدهاي سازمان
  2. همكاري با سازمانهاي حمايتي
  3. جلب منابع حمايتي غير دولتي (خيرين)
  4. تلاش در جهت ارتقاء سطح نيازمندي بيماران از طريق برخودر مناسب و راهنمايي آنها
  5. كنترل و نظارت بر اثر مستندسازي امور انجام سده براي بيماران و همراهان به منظور مستند بودن فرآيند خدمات رساني جهت ارائه آمار ماهانه به مديريت مركز و معاونت درمان

واحد مددكار اجتماعي در طبق همكف واقع شده و پرسنل اين واحد شامل 2 نفر است

تجهيزات اين واحد شامل 2 دستگاه رايانه مي باشد.

فارسی