واحدمدیریت اطلاعات سلامت

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

موقعیت مکانی : طبقه همکف بیمارستان

مسئول واحد: صدیقه مهرابی شریف آباد 

تلفن تماس : 8116563-8116562

ساعت ارائه خدمت به مراجعین : هرروز بجزایام تعطیل وپنجشبه ها 13-8  ، پنجشنبه ها 12-8

این واحد ازلحاظ چارت سازمانی تحت نظرمدیرین مرکز انجام وظیفه می نماید.

رسالت اصلی واحد: مدیریت ونگهداری اطلاعات مراقبتی بیماران می باشد.

مراجعین محترم :

  • تحویل مدارک پزشکی به بیماران وبستگان درجه یک ( پدرومادر، فرزند ) فقط باارائه کارت شناسائی معتبر امکان پذیر می باشدواین واحد ازفکس هرگونه مدارک پزشکی معذورمی باشد.
  • جهت دریافت مدارک پزشکی به منظور ارائه به بیمه های تکمیلی بادرست داشتن اصل وریز صورتحساب 10روزپس ازترخیص بیماربه واحد مراجعه نمائید.
  • جهت دریافت مدارک پزشکی به منظور ارائه به مراجع رسمی وقانونی بادردست داشتن اصل نامه به واحد مراجعه نمائید.
  • جهت دریافت مدارک پزشکی جهت ادامه درمان بادرست داشتن کارت شناسائی معتبر خود بیمار به واحد مراجعه نمائید.
فارسی