مدارک پزشکی

-A +A
Printer-friendly VersionSend to a friend

مسئول واحد : صدیقه محرابی

این اداره شامل واحدهای آماری، کدگذاری، بایگانی و پذیرش بوده و از واحدهای پشتیبانی بوده که از لحاظ چارت سازمانی تحت نظر مدیریت مرکز انجام وظیفه می نماید. ساعت کار این واحد از ساعت 07:30 صبح لغایت 14:30  بوده و تا ساعت 16 بصورت کشیک فعالیت می نماید.

رسالت اصلی این واحد اداره و مدیریت اطلاعات مراقبتی بیماران است. از جمله فعالیتهای این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1. ذخیره و بازیابی اطلاعات مراقبتی بیماران بصورت کاغذی و مکانیزه جهت اهداف درمانی، آموزشی، پژوهشی، حقوقی و فضائی.

2. محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخصهای بهداشتی، درمانی، ارائه نمودارهای فعالیت مرکز در فواصل زمانی مختلف در جهت بهبود و ارتقاء فعالیت بیمارستان از لحاظ کمی و کیفی.

3. اجرای فرایند بایگانی پرونده های بستری و سرپایی بیماران.

4. ایجاد بستر و زمینه مناسب درخصوص اجرای شبکه اسکن.

5. تلاش در جهت ارتقاء رضایتمندی بیماران از طریق برخورد مناسب و احترام آمیز با مراجعین، علت یابی در رابطه با ترخیص با میل شخصی بیماران بستری، معنی دار کردن لیست انتظار و همچنین تلاش در جهت راههای کوتاه کردن زمان پذیرش بیماران و سرعت و دقت همراه با کیفیت در انجام آن.

6. کنترل و نظارت بر امر مستندسازی کامل پرونده بیماران بستری به منظور مستند بودن فرایند درمان جهت ارائه به بیمه های پایه و تکمیلی، کسورات مرکز.

واحد مدارک پزشکی در طبقه همکف واقع شده و پرسنل واحد مدارک پزشکی شامل 5 نفر بوده.

صدیقه محرابی                    رئیس اداره مدارک پزشکی

محمد ایمانی                       مسئول بایگانی

نرجس سفری                      مسئول آمار (جانشین)

ناهید صالحی                      مسئول کدگذاری

پذیرش بستری: در لابی طبقه همکف واقع شده، پرسنل واحد پذیرش سال 5 نفر می باشند.

علی عسگری                       مسئول پذیرش

رباب اسدالهی مقدم   متصدی پذیرش- جانشین

آقایان واحدی، حدادی            متصدی پذیرش

پذیرش سرپایی: در ساختمان درمانگاه واقع شده است.

مرضیه فرهمندیار                 متصدی پذیرش درمانگاه

تجهیزات این واحد شامل 9 رایانه، 2 دستگاه اسکنر، فایلهای ریلی و ثابت می باشد.

فارسی