امور عمومی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

رئیس واحد:   مهتاج هاشمی

 

مقدمه: واحد امور اداري مركز از نظر چارت سازماني زير نظر مديريت فعاليت مي نمايند. مدير امور اداري لازم است گزارشهاي لازم از تلاش و عملكرد واحدهاي تحت مجموعه خود تهيه و بصورت منظم به مقام فوق مديريت يا رياست مركز ارائه نمايد.

واحدهاي حراست خدمات، كارپردازي، تلفنخانه، لاندري، امور رفاهي و فرهنگي، پذيرش، كارگزيني و دبيرخانه تحت سرپرستي مدير امور اداري مي باشند. نظارت بر حسن انجام وظايف و پيگيري درخواستهاي اداري براي انجام امور از طريق اين واحد انجام مي شود.

علاوه بر بخشهاي فوق نظارت مستمر بر ساير بخشهاي بيمارستان اعم از پاركينيگ، كلينيك و پشتيباني از اهم وظايف مدير امور اداري بوده و لازم است كه نسبت به شناسايي نقاط قابل بهبود و اصلاح آن در اسرع وقت اقدام نمايد.

انجام خدمات اداري پرسنل، اعم از صدور كواهي كسر از حقوق،‌ گواهي اشتغال و صدور معرفي نامه هاي لازم براي سازمانها و ارگانهاي مختلف از طريق اين واحد با همكاري واحد كارگزيني انجام مي پذيرد.  همچنين انجام خدمات رفاهي و برنامه ريزي هاي لازم در خصوص تسهيلات رفاهي كاركنان مانند سبدكالا، كارت استخر، ‌هتل صادقيه مشهد، هتل كوثر رامسر و هزينه مهد كودك توسط اين واحد  انجام مي پذيرد.

امور مربوط به منشي ها و همچنين تهيه يونيفرم كاركنان اعم از نگهباني و منشي ها و. .. به اين واحد مربوط مي شود.

مدير امور اداري در جلسات استراتژيك و كميته هاي بيمارستاني كه دعوت نامه و ابلاغ آن از قبل به وي داده شده است شركت مي نمايد و در خصوص امور و وظايف محول شده با اولويت اقدام مي نمايد.

نظارت بر خريد و مشاركت در عقد قراردادهاي لازم با پيمانكاران و سازمانهاي تامين كننده از ديگر وظايف اين واحد مي باشد.

مدير امور اداري مي بايست ابلاغيه ها و بخشنامه هاي مربوط به پرسنل و محل خدمت را به نحو مطلوب اطلاع رساني نمايد و سايرين را از چگونگي وضعيت تغييرات استخدامي و تغييرات حكم حقوقي مطلع نمايد.

اين واحد در هنگام استخدام، نيروي هاي جديد، آنها را از  طريق آزمونهايي از قبيل هوش هيجاني، مهارت كامپيوتري و. .. ارزيابي مي نمايد.

لازم است مدير امور اداري به نحو صحيح ارزشيابي كاركنان و چگونگي محاسبه ضريب افزايش سنواتي و ساير قوانين و محاسبات واحد كارگزيني واقف باشد تا قادر به پاسخگويي به كاركنان و مقام مافوق خود باشد.

رسيدگي به شكايات،‌انتقادات و پيشنهادات كاركنان تحت مجموعه از اهم وظايف امور اداري مي باشد.

ابلاغ قوانين و مقررات و پيگيري در خصوص اجراي آن از جمله وظايف مستمر واحد امور اداري مي باشد. اين واحد با سازمانهاي فرادست ارتباطات بدون سازماني نيز دارد كه مي بايست تعامل مثبت و رضايت بخش از عملكرد ايشان نمايان باشد.. تدوين كارت امتيازي و برنامه عملياتي براي پروژه هاي امور اداري از وظايف مديريتي اين واحد مي باشد و لازم است با جديت در جهت تحقق اهداف تعيين شده عمل نمايد.

شايسته است با كمال ادب و احترام به شان انساني كاركنان در هر پست و مقامي كه هستند به صحبتها و بيانات آنها گوش داده و بدون جانب داري و با رعايت عدالت اقدام اصلاحي و ارائه طريق نمايد.

از جمله تجهيزات و لوازم اداري مورد نياز اين واحد كامپيوتر و تلفن با خطهاي داخلي و مستقيم و پرينتر مي‌باشد.

فارسی