کارگزینی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

مسئول واحد : مریم عسگری

تلفن تماس : 8116323

 این واحد معاونت امور عمومی را نیز بعهده داشته و در چارت سازمانی زیر مجموعه واحد منابع انسانی و اداره عمومی قرار دارد. واحد مزبور تحت سیستم نرم افزاری ارائه خدمت می کند. سیستمهای نرم افزار آن شامل چارگون، تیراژه، اتوماسیون است.

ساعت کار: 7 صبح الی 16  می باشد.

وظایف کاری:

 • صدور حکم افزایش سنواتی پرسنل رسمی و پیمانی، صدور قرارداد کارکنان حرفه، صدور قرارداد کارکنان غیرحرفه ای، مکاتبات و صدور احکام و ارتقاء طبقه.
 • مکاتبات و صدور احکام ارتقاء رتبه شغلی و مکاتبات مرتبط
 •  مکاتبات اداری پرسنل
 •  مکاتبات با بیمه تامین اجتماعی در مورد تائید بیمه
 •  گواهی سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد، گواهی صحت مزاج
 •  صدور احکام تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی و مکاتبات لازم
 •  صدور احکام تبدیل وضع رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با کلیه مکاتبات
 •  ثبت مرخصی استحقاقی، ثبت مرخصی استعلاجی، صدورر حکم ماموریت روزانه
 •  مکاتبات با سازمانها و ادارات در مورد درخواست سوابق خدمتی پرسنل
 •  تکمیل مدارک از بازنشستگان و اعلام اسامی به اداره بازنشستگی
 •  تعیین میزان و پرداخت پاداش پایان خدمت و بازخرید ذخیره مرخصی استحقاقی، اعلام صورت وضعیت مرخصی استحقاقی در پایان هر سال
 •  اسکن نمودن سوابق فیزیکی پرسنل در فایل مربوطه
 •  کلیه مکاتبات و پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیلی درمان کارکنان
 •  صدور احکام اصلاحیه، صدور احکام تغیر عنوان
 •  صدور احکام عائله مندی و اولاد
 •  تکمیل صورتجلسه های ارتقاء طبقه شغلی، تکمیل صورتجلسه های ارتقاء رتبه شغلی
 •  صدور گواهی اشتغال به کار، صدور گواهی کسر حقوق، صدور گواهی کسر حقوق و ضمانت
 •  تکمیل و پیگیری ارزشیابی سالانه کارکنان در پایان هرسال
 •  تکمیل فرمهای 1و2 بازنشستگان در خصوص میزان پرداخت حقوق بازنشستگی و ارسال به اداره بازنشستگی
 •  شرکت در جلسات از لحاظ هماهنگی های لازم با توجه به صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید
 •  صدور احکام انتقال، اخراج، آماده به خدمت
 •  ثبت اطلاعات و اصلاح پرسنلی در سیستم چارگون
 •  بایگانی فیزیکی سوابق در پرونده پرسنلی و دریافت دیگر دستورات از مقام مافوق.
فارسی