ارولوژی و نفرولوژی زنان

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

نام بخش : بخش شفا

ریاست بخش : خانم دکتر طاهره ملکوتیان فوق تخصص نفرولوژی .

سرپرستار: خانم ترانه درست کردار

بخش شفا دارای 32 تخت فعال می باشد که از نظر فیزیکی در ضلع جنوب شرقی ساختمان هاشمی نژاد واقع می باشد.

 تشخیص هاو اقدامات پزشکی و پرستاری :

نفرولوژی : نارسایی حاد ومزمن کلیه . تعبیه شالدون ، فیستول و گرافت .درمان دارویی عفونت کاتتر ،

هایپرکالمی ،ازتمی ،پروتئین اوری ، عفونت کلیه ، عوارض کلیوی لوپوس و سایر بیماریهای داخلی کلیه

ارولوژی :   خروج سنگهای کلیه به روش باز و بسته (پی سی ان ال،تی یو ال) اسلینگ ،یورترسکوپی

،هیسترکتومی وسایر جراحی های کلیه

تجهیزات موجود در بخش :

دفیبریلاتور.دریپر.پالس اکسی متر.گلوکومتر.اتوسکوپ.ترمومتردیجیتال.لارنگوسکوپ  .ساکشن پرتابل و دیواری .دستگاه نوار قلب

دستورالعمل ویزیت مربوط به پزشکان شفا

 1 –. کلیه بیماران روزانه صبح ها از ساعت 7:00الی 30/13توسط رزیدنت – اتند یا فلوی مربوطه ،عصروشب ها از ساعت 13:30 تا7:00 توسط رزیدنت کشیک ویزیت میگردند. در موارد اورژانس که توسط. سرویس  مر بوطه بلافاصله حداکثربمدت  10تا30  دقیقه ویزیت می گردند .

2-  ویزیت و مشاوره قلب بیماران بستری صبح ها در کلینیک قلب انجام می شود.موارد اورژانس توسط پزشک آنکال بر بالین بیمار انجام می شود.

3 –  کلیه دستورات پزشکی با قید تاریخ و ساعت و ممهور به مهر پزشک است .

4 –  برگه Progress note بیماران روزانه توسط رزیدنت مربوطه و  در شیفتهای عصر و شب در صورت ضرورت توسط رزیدنت کشیک    بطور کامل و خوانا و با قید تاریخ و ساعت و ممهور به مهر و امضاء پزشکی نوشته میشود.

5 –  بیماران بدحال در صورت نیازبه انتقال  به بخش ویژه در شیفت های صبح پس از مشاوره با پزشک مسئول ICU  و در شیفت های عصر وشب پس از مشاوره فلو های محترم ICU  تحت نظر اتند مربوطه به ICU منتقل      می گردند  .

6 –  در صورت پذیرش بیمار در بخش ویزیت و نوشتن دستورات جدید یاReorder دستورات قبلی توسط پزشک مسئول حداکثربمدت  60 دقیقه بر بالین بیمار انجام    می شود.

7 –  گرفتن شرح حال بیماران جدید توسط رزیدنت سرویس بیمار در ساعات صبح انجام می شود و درساعات عصر وشب وظیفه رزیدنت کشیک می باشد (موارد عادی حداکثر تا 2ساعت)

8 –  درخواست مشاوره  در برگه مخصوص مشاوره و دو برگه و با قید مشخصات کامل بیمار و تاریخ و ساعت درخواست و نوع مشاوره     ( اورژانسی یا غیر اورژانسی بودن ) توسط رزیدنت مربوطه یا رزیدنت کشیک نوشته  و ممهور به مهر و امضاء  می شود .

9 –  دستورات پزشک مشاور در صورتیکه در برگه مشاوره نوشته شده باشد توسط پزشک مسئول Reorder  می شود و در صورتیکه در برگه ویزیت نوشته شده باشد پس از اطلاع به رزیدنت یا سرویس مربوطه قابل اجراست  .

10 –  در صورتیکه ا بیماری نیاز به بخش قلب داشته باشد بیمار با هماهنگی پزشکان به بخش سی سی یو یک منتقل می گردد .

14–  ضرورت انجام ویزیت به شکل روزانه توسط  پزشک مشاور در برگه مشاوره فید می شود  .

16 –  نوشتن جواز دفن در شیفت صبح توسط رزیدنت سرویس مربوطه و در سایر شیفتها بعهده رزیدنت کشیک است .

17–  جهت جلوگیری از عفونت ، ویزیت حتی المقدور در یک نوبت و قبل و بعد از معاینه بیمار شستن دست و ضد عفونی با محلول استریلیوم و .............  و پوشیدن دستکش و تعویض دستکش از یک بیمار به بیمار دیگر انجام می گردد .

18–   با توجه به اهمیت طرح تکریم به بیمار و همراه جهت سهولت در دسترسی همراهان به   پزشک معالج صبح ها با هماهنگی توسط پرستاران همراهان می توانند با پزشک بیمار خود صحبت نمایند.   

 

دستورالعمل جهت پرستاران بخش شفا

 1. ارائه خدمت دربخش شفایعنی درخواست کار در بخشی که اهداف آن بشرح ذیل می باشد .
  • چشم انداز (VISION ) : پیشتاز کیفیت درمان و آموزش در مرکز .
  • رسالت ( MISSION ) : ارائه خدمات درمانی و آموزشی ومراقبتی و حفاظتی و هماهنگی با کیفیت مطلوب وجلب رضایت و آرامش خاطر بیماران و همراهان و تامین نیازها وانتظارات مشتریان داخلی و خارجی در یک محیط پراز شأن و احترام متقابل  .
  • ارزشها (VALUES ) : بیمار محور اصلی این بخش و هر بخش دیگری است و شایسته دریا فت  محترمانه ترین وصحیح ترین درمانی است که ما می توانیم ارائه دهیم .
 1. عملکردفعالیت پرستاری براساس شرح وظایف و حدود انتظارات طبق دستورالعمل های موجود در بخش انجام  می گردد .
 2. عملکرد( فعالیت) پرستاری براساس فرایندهای کلیدی مدیریتی ( برنامه ریزی– نیروانسانی – ارزشیابی – آموزش وارزیابی ) وفرایند های مراقبتی  طبق دستورالعمل های موجود در بخش انجام می گردد .
 3. میزان میانگین در صد قابل قبول رعایت فرایندهای مراقبتی در بخش  شفاحداقل 80% تعیین شده است لذا برای پرسنل جدیدالورود این میزان پس از دریافت آموزشهای لازم ( حداکثر 3ماه ) منظور می گردددر صورتیکه کارکنان طی مقررات فوق قادر به کسب امتیاز حداقل نگردند فقط یک فرصت 15 روزه به آنها داده می شود سپس جهت تعیین تکلیف به دفتر پرستاری معرفی می گردند .
 4. طرح انطباق و خلوت بیمار در همه موارد رعایت می گردد .
 5. سکوت و آرامش بخش در همه شرایط حفظ می شود .
 6. نحوه کار در بخش شفا جنرال موردی (CASE METHOD ) می باشد بجز در موارد ضرورت (بلافاصله بعدازپذیرش- انتقال – تغییرپوزیشن – CPCR و........) که بصورت گروهی انجام وظیفه می نمایند .
 7. نحوه پرداخت نظام نوین در بخش شفا مبتنی بر عملکرد (کیفی و کمی ) می باشد .
 8. تحویل وتحول بیمار با حضور کلیه پرسنل دو شیفت با یونیفرم پرستاری بر بالین بیمار  طبق دستورالعمل  موجود در بخش انجام می گردد .( حضور مسئول شیفت الزامی است)
 9. تحویل وتحول وسایل و تجهیزات بخش و ترالی اورژانش واستوک داروهای بخش و کتابخانه در ابتدای هر شیفت قبل از تحویل بیمار طبق  دستورالعمل  موجود در بخش انجام می گیرد و در دفاتر مخصوص ثبت و امضاء می گردد و در صورت مفقود شدن و.......وسایل و تجهیزات توسط پرسنل همان شیفت تهیه می گردد .
 1. موازین شرعی و اسلامی در بخش شفا رعایت می گردد .
 1. یونیفرم پرسنل  بخش بر اساس مقررات مرکز تهیه وپوشیده می شود .
 2. برنامه و شیفت کاری ماهیانه و بصورت در گردش تنظیم می گردد .
 3. ساعت ورود وخروج پرسنل در شیفت های مختلف طبق ضوابط تعیین شده در مرکز صبحها ( 14-7 ) و عصر ها ( 20-13 ) و شبها ( 8- 19 ) می باشد .
 4. در صورت بروز بیماری پرسنل جهت دریافت برگه معاینه پزشکی به پزشک معتمد به دفتر پرستاری مراجعه می نمایند .
 5. درصورت غیبت غیر موجه برابر مقررات رفتار می شود .
 6. جابجایی پرسنل به هیچ وجه قابل قبول نیست مگر در مواقع بسیار ضروری که با موافقت سرپرستار بخش و سوپروایزر وقت با ارائه  نامه ای به دفتر پرستاری صورت می گیرد  .
 7. در مواقع اضطراری برای خروج از بیمارستان پس از هماهنگی لازم با سرپرستاربخش یا مسئول شیفت برگه پاس ساعتی نوشته و توسط سوپروایزر وقت امضاء شده و به نگهبانی تحویل داده می شود .          

( لازم به ذکر است که در روزهای تعطیل و شیفت شب از پاس ساعتی استفاده نمی شود ) .

فارسی