بخش سینا

-A +A
Printer-friendly VersionSend to a friend

(بخش سینا واقع در طبقه اول شامل 6تخت بستری اطفال با بیماریهای جراحی کلیه ومجاری ادراری می باشد که خدمات قابل ارائه در این بخش شامل مراقبتهای درمانی ،تشخیصی،آموزشی و پژوهشی در ارتباط با بیماری های کلیه ومجاری ادراری در راستای ارتقائ سلامت بیماران وجامعه می باشد .)

تعداد کل پرسنل در بخش 8نفر می باشد که عبارتند از :

6نفر پرسنل پرستاری

ساعت عصرکار: 20-13      ساعت کار شبکار : 8-  19:30           ساعت کار  صبحکار :14-7

رئیس بخش: آقای دکترپژمان شادپور 

سر پرستار بخش :سرکار خانم ندا عبدالعلی

مسئولین پرستاری در شیفت های عصر وشب :

کلیه پرسنل پرستاری در هر شیفت (با توجه به تک نرس بودن در شیفت عصر وشب)

فارسی