بخش ICU

-A +A
Printer-friendly VersionSend to a friend

 

رئیس بخش:            دکتر میرابی                        

سرپرستار بخش:       رقیه رجبی

جانشین بخش:            ندا باجمالو

نوع تخصص :             نفرولوژي، ارولوژي، داخلي وقلب وعروق

  تاريخ تأ سيس  :       1373

  تاريخ شروع به كا ر:    شهريور 1374 با 4 تخت

  تاريخ تاسيس ICU جديد: خرداد  1385با 6 تخت

  برآوردنيروي انساني:   به روش كاليفرنيا و FTE

  تنظيم كار پرسنل  :   شيفت صبح و عصر و شب – CASE  METOOD

پرسنل بخش ICU

تعداد کل پرسنل :       20                پرستار :14                کمک بهیار :4             خدمات :3

پرسنل صبح کار:        

سر پرستار : 1            پرستار : 3        کمک بهیار : 1            منشی : 1                  خدمات:1

پرسنل عصرکار:

پرستار :          3                                    کمک بهیار : 1                                        خدمات :1

پرسنل شب کار تاریخ زوج :

پرستار :3                                     کمک بهیار :1                                          خدمات :1

پرسنل شبکار تاریخ فرد :

پرستار :          3                                     کمک بهیار :1                                          خدمات :1

 

دستورالعمل برای پرستاران بخش ICU جنرال

 • ارائه خدمت دربخشICU جنرال یعنی درخواست کار در بخشی که اهداف آن بشرح ذیل می‌‌باشد.
 • چشم انداز (VISION)  : پیشتاز کیفیت درمان و آموزش در مرکز.
 • رسالت (MISSION)  : ارائه خدمات درمانی و آموزشی ومراقبتی و حفاظتی و هماهنگی با کیفیت مطلوب وجلب رضایت و آرامش خاطر بیماران و همراهان و تامین نیازها وانتظارات مشتریان داخلی و خارجی در یک محیط پراز شأن و احترام متقابل .
 • ارزشها (VALUES)  : بیمار محور اصلی این بخش و هر بخش دیگری است و شایسته دریا فت  محترمانه ترین وصحیح ترین درمانی است که ما می‌‌توانیم ارائه دهیم.
 • عملکردفعالیت پرستاری براساس شرح وظایف و حدود انتظارات طبق دستورالعمل های موجود در بخش انجام  می‌‌گردد.
 • عملکرد(فعالیت) پرستاری براساس فرایندهای کلیدی مدیریتی (برنامه ریزی– نیروانسانی – ارزشیابی – آموزش وارزیابی)  وفرایند های مراقبتی  طبق دستورالعمل های موجود در بخش انجام می‌‌گردد.
 • میزان میانگین در صد قابل قبول رعایت فرایندهای مراقبتی در بخش ICU حداقل 90% تعیین شده است لذا برای پرسنل جدیدالورود این میزان پس از دریافت آموزشهای لازم (حداکثر 3ماه)  منظور می‌‌گردد در صورتیکه کارکنان طی مقررات فوق قادر به کسب امتیاز حداقل نگردند فقط یک فرصت 15 روزه به آنها داده می‌‌شود سپس جهت تعیین تکلیف به دفتر پرستاری معرفی می‌‌گردند.
 • طرح انطباق و خلوت بیمار در همه موارد رعایت می‌‌گردد.
 • سکوت و آرامش بخش در همه شرایط حفظ می‌‌شود.
 • نحوه کار در بخش ICU جنرال موردی (CASE METHOD)  می‌‌باشد بجز در موارد ضرورت (بلافاصله بعدازپذیرش- انتقال – تغییرپوزیشن – CPCR و........) که بصورت گروهی انجام وظیفه می‌‌نمایند.
 • نحوه پرداخت نظام نوین در بخش ICU جنرال مبتنی بر عملکرد (کیفی و کمی)  می‌‌باشد.
 • تحویل وتحول بیمار با حضور کلیه پرسنل دو شیفت با یونیفرم پرستاری بر بالین بیمار  طبق دستورالعمل  موجود در بخش انجام می‌‌گردد.
 • تحویل وتحول وسایل و تجهیزات بخش و ترالی اورژانش واستوک داروهای بخش و کتابخانه در ابتدای هر شیفت قبل از تحویل بیمار طبق  دستورالعمل  موجود در بخش انجام می‌‌گیرد و در دفاتر مخصوص ثبت و امضاء می‌‌گردد و در صورت مفقود شدن و.......وسایل و تجهیزات توسط پرسنل همان شیفت تهیه می‌‌گردد.
 • موازین شرعی و اسلامی ‌‌در بخش ICU جنرال رعایت می‌‌گردد.
 • یونیفرم پرسنل  بخش ICU جنرال بر اساس مقررات مرکز تهیه وپوشیده می‌‌شود.
 • در بخش ICU جنرال برنامه و شیفت کاری ماهیانه و بصورت در گردش تنظیم می‌‌گردد.
 • ساعت ورود وخروج پرسنل در شیفت های مختلف طبق ضوابط تعیین شده در مرکز صبحها (14-7)  و عصر ها (20-13)  و شبها (8- 30/19)  می‌‌باشد.
 • در صورت بروز بیماری پرسنل جهت دریافت برگه معاینه پزشکی به پزشک معتمد به دفتر پرستاری مراجعه می‌‌نمایند.
 • درصورت غیبت غیر موجه برابر مقررات رفتار می‌‌شود.
 • جابجایی پرسنل به هیچ وجه قابل قبول نیست مگر در مواقع بسیار ضروری که با موافقت سرپرستار بخش و سوپروایزر وقت با ارائه  نامه ای به دفتر پرستاری صورت می‌‌گیرد .
 • در مواقع اضطراری برای خروج از بیمارستان پس از هماهنگی لازم با سرپرستاربخش یا مسئول شیفت برگه پاس ساعتی نوشته و توسط سوپروایزر وقت امضاء شده و به نگهبانی تحویل داده می‌‌شود.               
 • (لازم به ذکر است که در روزهای تعطیل و شیفت شب از پاس ساعتی استفاده نمی‌‌شود) .                 
 • دستورالعمل برای پزشکان محترم بخش ICU

 

 1. کلیه بیماران روزانه صبح ها از ساعت 30/8الی 30/11توسط رزیدنت – اتند یا فلوی مربوطه و پزشک مسئول ICU و عصر ها از ساعت 30/16 الی30/18و شب ها از ساعت 21 الی23 توسط رزیدنت کشیک و فلو های محترم  ICUبطور هماهنگ ویزیت می‌‌گردند بجز در موارد اورژانس که توسط. سرویس  مر بوطه بلافاصله حداکثربمدت  10  دقیقه ویزیت می‌‌گردند.
 2. ویزیت و مشاوره قلب بیماران بستری در ICU  از ساعت 30/8 الی 30/10 انجام می‌‌گردد بجز در موارد اورژانس که توسط سرویس  مر بوطه بلافاصله حداکثربمدت  15-10 دقیقه پیگیری می‌‌گردد.
 3. کلیه دستورات پزشکی با قید تاریخ و ساعت و ممهور به مهر پزشک است.
 4. برگه Progress note بیماران روزانه توسط رزیدنت مربوطه و  در شیفتهای عصر و شب در صورت ضرورت توسط رزیدنت کشیک بطور کامل و خوانا و با قید تاریخ و ساعت و ممهور به مهر و امضاء پزشکی نوشته می‌‌شود.
 5. بیمارانی که در سایر بخشهای بیمارستان بستری هستند و در صورت نیازبه انتقال ICU دارنددر شیفت های صبح پس از مشاوره با پزشک مسئولICU  و در شیفت های عصر وشب پس از مشاوره فلو های محترم ICU  تحت نظر اتند مربوطه به ICU منتقل می‌‌گردند و در صورت نیازبه انتقال بیمار از بخش اورژانس به ICU نیز پس از مشاوره با پزشک مسئولICU  تحت نظر اتند آنکال در بخش ICU بستری می‌‌گردند و پذیرش بیمار از سایر مراکز در صورت وجود تخت خالی پس از هما هنگی حضوری یا تلفنی پزشک مسئول ICU در بخش ICU تحت نظر اتند مربوطه به ICU منتقل می‌‌شوند.
 6. در صورت پذیرش بیمار در بخش - ICU ویزیت و نوشتن دستورات جدید یاReorder دستورات قبلی توسط پزشک مسئول بلافاصله حداکثربمدت  15-10  دقیقه بر بالین بیمار در بخش ICU  انجام    می‌‌شود. بجزبیماران سرویس ارولوژی که از اطاق عمل به ICU منتقل می‌‌شوند دستورات بعد از عمل اجرا می‌‌گردد.
 7. گرفتن شرح حال بیماران جدید توسط  اینترن کشیک است  که  بلافاصله بعد از ورود بیمار به بخش صورت می‌‌گیرد  و در هنگام ترخیص خلاصه پرونده توسط اینترن سرویس مربوطه نوشته می‌‌شود.  
 8. درخواست مشاوره  در برگه مخصوص مشاوره و دو برگه و با قید مشخصات کامل بیمار و تاریخ و ساعت درخواست و نوع مشاوره  (اورژانسی یا غیر اورژانسی بودن)  توسط رزیدنت مربوطه یا رزیدنت کشیک نوشته  و ممهور به مهر و امضاء  می‌‌شود.
 9. دستورات پزشک مشاور در صورتیکه در برگه مشاوره نوشته شده باشد توسط پزشک مسئول Reorder می‌‌شود و در صورتیکه در برگه ویزیت نوشته شده باشد پس از اطلاع به رزیدنت یا سرویس مربوطه قابل اجراست .
 10. در صورتیکه ا بیماری نیاز به بخش قلب داشته باشد در صورت توافق همراهان پس از تسویه حساب به بخش قلب این مرکز منتقل می‌‌گردد در صورت عدم توافق همراهان از سایر مراکز توسط سرویس مربوطه یا ستاد هدایت پذیرش گرفته می‌‌شود.  
 11. انتقال بیمار از بخش قلب این مرکز به ICU  در صورت داشتن تخت خالی پس از مشاوره پزشک مسئول ICU صورت می‌‌گیرد. ودر نهایت تسویه حساب این بیماران با بخش محب می‌‌باشد.  
 12. درصورت انتقال بیمار ازبخش قلب این مرکز به ICU بیمار روزانه توسط متخصص قلب مربوطه ویزیت و در صورت نیاز،  با پزشکان بخش داخلی مشاوره می‌‌گردد.  
 13. بیماران سرویس ارولوژی بستری در ICU صبح هاتوسط رزیدنت ارولوژی مسئول ICU در شیفت عصر و شب توسط رزیدنت ارولوژی کشیک ویزیت  می‌‌گردند و تعویض اولین پانسمان بیماران جراحی توسط رزیدنت ارولوزی بجز پانسمان عمل دایورژن که همیشه توسط ارولوژی انجام  می‌‌گردد.
 14. ضرورت انجام ویزیت به شکل روزانه توسط  پزشک مشاور در برگه مشاوره فید می‌‌شود .
 15. بیمارانی که در بخش ICU پذیرفته می‌‌شوند در روز اول آزمایشات کامل روتین ICU و عکس ریه و نوار قلب انجام می‌‌شود و در روزهای بعدی طبق دستور پزشک آزمایشات صورت می‌‌گیرد.  
 16. نوشتن جواز دفن در شیفت صبح توسط رزیدنت سرویس مربوطه و در سایر شیفتها بعهده رزیدنت کشیک است.  
 17. جهت جلوگیری از عفونت،  ویزیت حتی المقدور در یک نوبت و قبل و بعد از معاینه بیمار شستن دست و ضد عفونی با محلول استریلیوم و.............  و پوشیدن دستکش و تعویض دستکش از یک بیمار به بیمار دیگر انجام می‌‌گردد.
 18. با توجه به اهمیت طرح تکریم به بیمار و همراه جهت سهولت در دسترسی همراهان به پزشک معالج روزانه از ساعت 10 الی 12 زمان پاسخگویی به همراهان تعیین شده است.
فارسی