بخش ICU

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

 

 

ریاست بخش : آقای دکتر مسعود صدیقی

سر پرستار: ندا باجمالو (شماره تماس 8116382)

جانشین اول مسئول  بخش :خانم زهرا حمیدپور

جانشین دوم  مسئول بخش: خانم سمیه سادات هاشمی

رابطین آموزش بیمار و همراه: خانم ها زهرا حمیدپور و فائزه خسروی

رابط کنترل عفونت: خانم سمیه سادات هاشمی

مسئولین ارزیابی فرایندها و خدمات پرستاری: خانم ها زیور کریمی و حبیبه فتحعلی زاده

مسئول آموزش کار با تجهیزات : آقای محمد صادق بحرینی

رابط ایمنی: خانم سمانه هاشمی بنی

منشی بخش: سحر محمدی

تلفن های تماس: 8116380-8116381

مشخصات بخش :بخش  ICU  شامل یک اتاق اصلی با 5 تخت و یک اتاق ایزوله شیشه  ایی  با یک تخت  می باشد . و شامل یک دستگاه سرویس  بهداشتی برای پرسنل که دارای سرویس فرنگی، سنتی و دوش و روشویی می باشد و یک سرویس برای بیماران با دوش و روشویی و توالت فرنگی و مجهز به ساکشن و اکسیژن پرتابل می باشد.

پزشکان بخش :بخش ICU  با نظارت و سرپرستی تیم پزشکان بیهوشی تحت  ریاست خانم دکتر میرابی به صورت باز اداره می شود .سایر گروه ها شامل تیم ارولوژی و نفرولوژی با نظارت مستقیم اتندینگ وبا حضور رزیدنت های  مربوطه   می باشد.

دستورالعمل کاری پزشکان:

 1.  کلیه بیماران روزانه صبح ها از ساعت 8:30الی 11:30توسط رزیدنت – اتند یا فلوی مربوطه و پزشک مسئول ICU و عصر ها از ساعت 16:30 الی18:30و شب ها از ساعت 21 الی23 توسط رزیدنت کشیک و فلو های محترم  ICUبطور هماهنگ ویزیت میگردند بجز در موارد اورژانس که بیمار توسط سرویس  مربوطه بلافاصله( حداکثربمدت  10  دقیقه) ویزیت می گردد .
 2. ویزیت و مشاوره قلب بیماران بستری در ICU  از ساعت 8:30الی 10:30انجام می گردد بجز در موارد اورژانس که توسط سرویس  مربوطه بلافاصله (حداکثرظرف  15-10  دقیقه) پیگیری می گردد .
 3. کلیه دستورات پزشکی با قید تاریخ و ساعت و ممهور به مهر پزشک ثبت میگردد .
 4.  برگه Progress note بیماران روزانه توسط رزیدنت مربوطه و  در شیفتهای عصر و شب در صورت ضرورت توسط رزیدنت کشیک ، بطور کامل و خوانا و با قید تاریخ و ساعت و ممهور به مهر و امضاء پزشک نوشته میشود.
 5. بیمارانی که در سایر بخشهای بیمارستان بستری هستند ، در صورت نیازبه انتقال  ICU پس از مشاوره با پزشک بیهوشی  مقیم ،به ICU منتقل می گردند  و در صورت نیاز به انتقال  بیمار  از بخش اورژانس به  ICU نیز پس از مشاوره با پزشک بیهوشی مقیم ICU   تحت نظر اتند آنکال در بخش ICU بستری می  گردد  و پذیرش بیمار از سایر مراکز در صورت وجود تخت خالی پس از هما هنگی حضوری یا تلفنی با  پزشک مذکور،تحت نظر اتند مربوطه انجام می شود.
 6.  در صورت پذیرش بیمار در بخش - ICU ویزیت و ثبت دستورات جدید یاReorder دستورات قبلی توسط پزشک مسئول بلافاصله حداکثربمدت  15-10  دقیقه بر بالین بیمار در بخش ICU انجام می شود.( بجزبیماران سرویس ارولوژی که از اطاق عمل به ICU منتقل میشوند، دستورات پس از عمل اجرا می گردد.)
 7. گرفتن شرح حال بیماران جدید توسط  رزیدنت  کشیک انجام میشود که  بلافاصله پس از ورود بیمار به بخش صورت می گیرد  و در هنگام ترخیص، خلاصه پرونده توسط رزیدنت  سرویس مربوطه نوشته می شود .
 8. درخواست مشاوره  در برگه مخصوص مشاوره ،در دو برگ،با قید مشخصات کامل بیمار ، تاریخ ، ساعت درخواست و نوع مشاوره ( اورژانسی یا غیر اورژانسی ) توسط رزیدنت مربوطه یا رزیدنت کشیک  با هماهنگی فلو مقیم ثبت وممهور به مهر و امضاء پزشک می گردد .
 9. دستورات پزشک مشاور در صورتیکه در برگه مشاوره نوشته شده باشد توسط پزشک مسئول Reorder  می شود و در صورتیکه در برگه ویزیت نوشته شده باشد پس از اطلاع به رزیدنت یا سرویس مربوطه قابل اجراست  .
 10. در صورتیکه بیماری نیاز انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی  قلب داشته باشد در صورت توافق همراهان  به بخش قلب این مرکز منتقل می گردد در صورت عدم توافق همراهان از سایر مراکز توسط سرویس مربوطه یا ستاد هدایت پذیرش گرفته می شود .
 11. انتقال بیمار از بخش قلب این مرکز به ICU  در صورت داشتن تخت خالی پس از مشاوره پزشک مسئول  ICU    صورت می گیرد .
 12.  درصورت انتقال بیمار ازبخش قلب این مرکز به ICU ، روزانه توسط متخصص قلب مربوطه ویزیت و در صورت نیاز ، با پزشکان سرویس های ارولوژی یا نفرولوژی مشاوره می گردد .
 13. بیماران سرویس ارولوژی بستری در ICU صبح هاتوسط رزیدنت ارولوژی مسئول ICU ،و شیفت عصر و شب توسط رزیدنت ارولوژی کشیک ویزیت  می گردند و تعویض اولین پانسمان بیماران جراحی توسط رزیدنت ارولوژی( بجز اعمال جراحی دایورژن و سیستو پلاستی  که همیشه توسط ارولوژی انجام  میگردد.)
 14. درصورتی که بیماری درهریک ازبخشها نیازمند مراقبت ویژه بوده ولی دراین مرکزخدمات تخصصی خاص او ارائه نمی شود تنها در صورتی به ICU انتقال خواهد یافت که پزشک مسئو ل ICU از وضعیت بیمار آگاه بوده و بستری بنام او انجام گیرد در غیر اینصورت توسط سرویس مربوطه با هماهنگی ستاد هدایت دانشگاه برای بیمار پذیرش گرفته شود.
 15. در صورت ثبت درخواست مشاوره نفرولوژی برای اولین بارتوسط پرستار بیمار، به فلوی آنکال اطلاع داده می شود و در صورت نیاز به انجام مشاوره به صورت روزانه توسط همان پزشک پیگیری میشود.
 16. در صورت وقوع حوادثی مثل اعلام کد احیا ،عملیاتCPR در هر یک از بخش ها به جز بخش  اورژانس توسط رزیدنت های مربوطه و تیم احیا آغاز گردیده وحضور آنها در تمام مراحل CPR در کنار پزشک مسئول  ،ICUالزامی است.
 17. در صورت نیازبیمار به مشاوره روزانه،پس از تایید توسط پزشک مشاور در پرونده(فرم مشاوره)ثبت می گردد.
 18. بیمارانی که در بخش ICU پذیرفته میشوند در روز اول آزمایشات روتین ICU و عکس ریه و نوار قلب انجام میشود و در روزهای بعدی طبق دستور پزشک آزمایشات انجام می گیرد .
 19. تکمیل فرم احیا ،در شیفت صبح توسط رزیدنت مربوطه و در شیفت عصر و شب توسط رزیدنت کشیک انجام می شود.
 20. تکمیل فرم جواز دفن ،توسط رزیدنت سرویس مربوطه  انجام می گردد.
 21. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت دست و احتیاطات همه جانبه در پیشگیری از عفونت،شست و شوی دست در پنج موقعیت طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی الزامی ست.
 22. با توجه به اهمیت طرح تکریم بیمار و همراه، جهت سهولت دسترسی همراهان به  پزشک معالج  روزانه 2  سا  عت(از 10 الی 12)جهت پاسخگویی به همراهان بیمار تعیین شده است . 
 23. در صورت ثبت درخواست مشاوره با اتند  نفرولوژی ،پرستار بیمار به اتند آنکال اطلاع میدهدد .

 

تشخیص های بستری معمول :

 • ايست قلبي ناگهاني (POST  CPR )
 • -نارسايي  حاد تنفسي كه نياز به اينتوباسيون دارد(ARDS - ادم ریه )
 • -اختلالات الكتروليتي شديد كه منجر به تغيير سطح هوشياري يا اختلال هموديناميك شديد يا ديس ريتمي و ضعف عضلاني شده باشد.
 • -آمبولی ریه (PTE )
 • -بيماران بعد از عمل جراحي كه نياز به پايش قوی همو ديناميك يا حمايت تنفسي دارد.

 

اعمال جراحی و خدمات تخصصی  معمول  :

انجام تمام فرایند های مراقبتی بیمار بر اساس آخرین گاید لاینها توسط پرسنل متبحر و  انجام اعمالی از قبیل دیالیز ، اندوسکوپی ، کلونوسکوپی  تعبیه نفرستومی و CVP  و شالدون وتراکیاستومی  و نمونه برداری از مایه پلور و صفاق و مغز استخوان و ...،در بخش ICU ,  توسط متخصص متبحر

جنس بیماران بستری:  زن و مرد

طیف سن بیماران بستری: 14 سال به بالا  

مقررات بخش ICU  بدین شرح است :

 • ارائه خدمت دربخشICU جنرال یعنی درخواست کار در بخشی که اهداف و قوانین و مقررات  آن بشرح ذیل می باشد .
  • چشم انداز (VISION ) : پیشتاز کیفیت درمان و آموزش در مرکز .
  • رسالت ( MISSION ) : ارائه خدمات درمانی و آموزشی ومراقبتی و حفاظتی و هماهنگی با کیفیت مطلوب وجلب رضایت و آرامش خاطر بیماران و همراهان و تامین نیازها وانتظارات مشتریان داخلی و خارجی در یک محیط پراز شأن و احترام متقابل  .
  • ارزشها (VALUES ) : بیمار محور اصلی این بخش و هر بخش دیگری است و شایسته دریا فت  محترمانه ترین وصحیح ترین درمانی است که ما می توانیم ارائه دهیم .
 • عملکردفعالیت پرستاری براساس شرح وظایف و حدود انتظارات طبق دستورالعمل های موجود در بخش انجام  می گردد .
 • عملکرد( فعالیت) پرستاری براساس فرایندهای کلیدی مدیریتی ( برنامه ریزی– نیروانسانی – ارزشیابی – آموزش وارزیابی ) وفرایند های مراقبتی  طبق دستورالعمل های موجود در بخش انجام می گردد .
 • میزان میانگین در صد قابل قبول رعایت فرایندهای مراقبتی در بخش ICU حداقل 90% تعیین شده است لذا برای پرسنل جدیدالورود این میزان پس از دریافت آموزشهای لازم ( حداکثر 3ماه ) منظور می گردددر صورتیکه کارکنان طی مقررات فوق قادر به کسب امتیاز حداقل نگردند فقط یک فرصت 15 روزه به آنها داده می شود سپس جهت تعیین تکلیف به دفتر پرستاری معرفی می گردند .
 • طرح انطباق و خلوت بیمار در همه موارد رعایت می گردد .
 • سکوت و آرامش بخش در همه شرایط حفظ می شود .
 • نحوه کار در بخش ICU جنرال موردی (CASE METHOD ) می باشد بجز در موارد ضرورت (بلافاصله بعدازپذیرش- انتقال – تغییرپوزیشن – CPCR و........) که بصورت گروهی انجام وظیفه می نمایند .
 • نحوه پرداخت نظام نوین در بخش ICU جنرال مبتنی بر عملکرد (کیفی و کمی ) می باشد .
 • تحویل وتحول بیمار با حضور کلیه پرسنل دو شیفت با یونیفرم پرستاری بر بالین بیمار  طبق دستورالعمل  موجود در بخش انجام می گردد .

تحویل وتحول وسایل و تجهیزات بخش و ترالی اورژانش و باکس مخدر و استوک داروهای بخش در ابتدای هر شیفت قبل از تحویل بیمار طبق  دستورالعمل  موجود در بخش انجام می گیرد و در دفاتر مخصوص ثبت و امضاء می گردد و در صورت مفقود شدن و.......وسایل و تجهیزات توسط پرسنل همان شیفت تهیه می گردد .

موازین شرعی و اسلامی در بخش ICU جنرال رعایت می گردد .

یونیفرم پرسنل  بخش ICU جنرال بر اساس مقررات مرکز تهیه وپوشیده می شود .

در بخش ICU جنرال برنامه و شیفت کاری ماهیانه و بصورت در گردش تنظیم می گردد .

استفاده از تلفن همراه داخل بخش ،ممنوع می باشد و در صورت رویت مورد فوق مطابق قانون برخورد خواهد شد.

ساعت ورود وخروج پرسنل در شیفت های مختلف طبق ضوابط تعیین شده در مرکز صبحها ( 14-7 ) و عصر ها ( 20-13 ) و شبها ( 8- 19 ) می باشد .

در صورت بروز بیماری پرسنل جهت دریافت برگه معاینه پزشکی به پزشک معتمد به دفتر پرستاری مراجعه می نمایند .

درصورت غیبت غیر موجه برابر مقررات رفتار می شود .

جابجایی پرسنل به هیچ وجه قابل قبول نیست مگر در مواقع بسیار ضروری که با موافقت سرپرستار بخش و سوپروایزر وقت با ارائه  نامه ای به دفتر پرستاری صورت می گیرد  .

در مواقع اضطراری برای خروج از بیمارستان پس از هماهنگی لازم با سرپرستاربخش یا مسئول شیفت برگه پاس ساعتی نوشته و توسط سوپروایزر وقت امضاء شده و به نگهبانی تحویل داده می شود .             

( لازم به ذکر است که در روزهای تعطیل و شیفت شب و ابتدای شیفت از پاس ساعتی استفاده نمی شود )

فارسی