برنامه درمانگاه

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

برنامه درمانگاه عصر (از ساعت 14 الی 18)

روز

ارولوژی

ارولوژی

ارولوژی

نفرولوژی

نفرولوژی

نفرولوژی

جراح عروق

شنبه

دکتر اخیاری

دکتر نیری

دکتر امامی

دکتر عبدی

 

دکترسدادی

 

یکشنبه

دکتر سلیمی

دکتر اخیاری

 

دکتر عبدی

دکتر سندگل

   

دوشنبه

دکتر عطار

دکتر نیری

دکتر مهرآوران

دکتر عبدی

دکتر سندگل

دکترسدادی

دکتر پورسالاری

سه شنبه

 

دکتر کمالی

 

 

دکتر مرغوب

دکتر ملکوتیان

 

چهارشنبه

دکتر نیری

دکتر عظیمی

دکتر سلیمی

دکتر عبدی

 

دکترسدادی

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 
 
فارسی