اعطای جوایز به پرسنل نمونه سه ماهه اول سال96

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

در این جلسه مهدی کوچک زاده مدیر مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد، فاطمه سمنانی مدیر واحد سیستم ها و روش ها و فرزانه نقیبی مدیر پرستاری و مهتاج هاشمی مدیر امور اداری بیمارستان حضور داشتند.

اعطای جوایز به پرسنل نمونه سه ماهه اول سال96اعطای جوایز به پرسنل نمونه سه ماهه اول سال96اعطای جوایز به پرسنل نمونه سه ماهه اول سال96

فارسی
نوع: 
اخبار و رویدادها