معرفی دستگاه کدگذاری دارو از کشور کره

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

معرفی دستگاه کدگذاری دارو (DPY) با رویکرد کاهش خطاهای دارویی و ارتقاء ایمنی توسط آقای Tae Hun Lee مهندس تجهیزات پزشکی از کشور کره در سالن آموزش مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد در تاریخ 1397/1/27 برگزار گردید.
نماینده دفتر پرستاری خانم عاطفه نصیر دیوان، مسئول ایمنی خانم شیده گنجه ای، سرپرستاران بخش های بستری و مسئول فنی داروخانه دکتر مژگان عسگری در این جلسه حضور داشتند.

فارسی
نوع: 
اخبار و رویدادها