برنامه هفتگی گروه رادیولوژی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
برنامه هفتگی گروه رادیولوژی

ایام هفته

استاد

موضوع

ساعت

شنبه

باقری

تفسیر تصاویر MRI بیماران

30/8-7

یکشنبه

دارابی

MRI سیستم موسکولواسکلنال

30/8-30/7

دوشنبه

باقری

تفسیر تصاویر CT بیماران

30/8-7

سه شنبه

باقری

تصویربرداری سیستم گوارش

30/8-7

چهارشنبه

باقری

تصویربرداری سیستم موسکولواسکلنال

30/8-7

پنجشنبه

صلواتی پور

تصویربرداری سیستم CNS

30/8-7

 
Undefined