برنـامـه هـفـتـــگی فــراگـــیران دپارتمان اورولــوژی

-A +A
Printer-friendly VersionSend to a friend

 

کلاس

اتاق عمل جنرال

اعمال لاپاراسکوپی

جراحی پیوند کلیه

درمانگاه صبح

 درمانگاه عصر

راند

کنفرانسهای

عمومی

کلاس کارآموزان

برنـامـه هـفـتـــگی فــراگـــیران دپارتمان اورولــوژی- سال 1395

شنبه

دکتر شادپور: 7-30/7

Laparoscopy-endourology

Journal Club

دکتر شادپور: 30 /7-8

Problem-case conference

دکتر شادپور: 8 -30/8

Lap surgical video review

دکتر زرگر،

دکتر شاهرخ، دکتر کمالی، دکتر مقصودی

دکتر مقصودی

 

دکتر سلیمی-دکتر امامی

دکتر نیری.دکتر مقصودی.

دکتر امامی.دکتر اخیاری

7 تا 5/8

 

 

9 – 8

یکشنبه

دکتر زرگر: 30/6-8

 

ژورنال کلاب جنرال

دکتر کمالی،

دکتر مهراوران، دکتر سلیمی

دکتر شادپور

( و دکتر مقصودی)

دکتر زرگر، دکتر شاهرخ، دکترسلیمانی، دکتر عظیمی

دکتر مقصودی-دکتر امامی

دکتر سلیمی.دکتر اخیاری

دکتر نیری

7 تا 5/8

 

 

 

 

9 – 8

دوشنبه

 

دکتر شادپور،

دکتر امامی، دکتراعتمادیان، دکتر سلیمی

دکتر شادپور

 

دکتر مقصودی-دکتر کمالی

دکتر مهرآوران.دکتر امامی

دکتر عطار

7 تا 5/8

 

 

 

9 – 8

سه شنبه

 

دکتر سلیمانی، دکتراعتمادیان، دکتر سلیمی

دکتر مقصودی

دکتر شاهرخ، دکتر سلیمانی، دکتر حسینی، دکتر کمالی، دکتر عظیمی

دکتر مهرآوران

دکتر اخیاری

دکتر کمالی.دکتر سلیمی

7 تا 5/8

 

 

 

9 – 8

چهارشنبه

دکتر زرگر: 7-8

 

کلاس کمپل خوانی

دکتر شاهرخ، دکترشادپور، دکتر امامی، دکتر اعتمادیان

دکتر شادپور

 

دکتر کمالی-دکتر عظیمی

.دکتر عظیمی.دکتر نیری

دکتر مهرآوران

 

7 تا 5/8

CPC/ Tumor Board

چهارشنبه آخرهرماه

 7-8

 

9 – 8

پنجشنبه

 

دکتر سلیمانی

 

 

دکتر سلیمی

دکتر کمالی

Grand Round

30/8 تا 11

جلسه ماهانه گروه

هفته دوم ماه 8-12

انجمن اورولوژِ ی هفته اول ماه 8-12

 

 
فارسی