برنـامـه هـفـتـــگی فــراگـــیران دپارتمان اورولــوژی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

 

کلاس

اتاق عمل جنرال

اعمال لاپاراسکوپی

جراحی پیوند کلیه

درمانگاه صبح

 درمانگاه عصر

راند

کنفرانسهای

عمومی

کلاس کارآموزان

برنـامـه هـفـتـــگی فــراگـــیران دپارتمان اورولــوژی

شنبه

دکتر شادپور: 7-30/7

Laparoscopy-endourology

Journal Club

دکتر شادپور: 30 /7-8

Problem-case conference

دکتر شادپور: 8 -30/8

Lap surgical video review

دکتر زرگر،

دکتر شاهرخ، دکتر کمالی، دکتر مقصودی

دکتر مقصودی

 

دکتر سلیمی-دکتر امامی

دکتر نیری.دکتر مقصودی.

دکتر امامی.دکتر اخیاری

7 تا 5/8

 

 

9 – 8

یکشنبه

دکتر زرگر: 30/6-8

 

ژورنال کلاب جنرال

دکتر کمالی،

دکتر مهراوران، دکتر سلیمی

دکتر شادپور

( و دکتر مقصودی)

دکتر زرگر، دکتر شاهرخ، دکترسلیمانی، دکتر عظیمی

دکتر مقصودی-دکتر امامی

دکتر سلیمی.دکتر اخیاری

دکتر نیری

7 تا 5/8

 

 

 

 

9 – 8

دوشنبه

 

دکتر شادپور،

دکتر امامی، دکتراعتمادیان، دکتر سلیمی

دکتر شادپور

 

دکتر مقصودی-دکتر کمالی

دکتر مهرآوران.دکتر امامی

دکتر عطار

7 تا 5/8

 

 

 

9 – 8

سه شنبه

 

دکتر سلیمانی، دکتراعتمادیان، دکتر سلیمی

دکتر مقصودی

دکتر شاهرخ، دکتر سلیمانی، دکتر حسینی، دکتر کمالی، دکتر عظیمی

دکتر مهرآوران

دکتر اخیاری

دکتر کمالی.دکتر سلیمی

7 تا 5/8

 

 

 

9 – 8

چهارشنبه

دکتر زرگر: 7-8

 

کلاس کمپل خوانی

دکتر شاهرخ، دکترشادپور، دکتر امامی، دکتر اعتمادیان

دکتر شادپور

 

دکتر کمالی-دکتر عظیمی

.دکتر عظیمی.دکتر نیری

دکتر مهرآوران

 

7 تا 5/8

CPC/ Tumor Board

چهارشنبه آخرهرماه

 7-8

 

9 – 8

پنجشنبه

 

دکتر سلیمانی

 

 

دکتر سلیمی

دکتر کمالی

Grand Round

30/8 تا 11

جلسه ماهانه گروه

هفته دوم ماه 8-12

انجمن اورولوژِ ی هفته اول ماه 8-12

 

 
فارسی