تقویم آموزشی گروه نفرولوژی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
برنامه هفتگی دپارتمان نفرولوژی

          ایام هفته

گزارش صبحگاهی

9 – 8

درمانگاه

12 – 9

کلاس دستیاران

13 – 12

شنبه

دکتر ملکوتیان

دکتر مرغوب

دکتر ذبیحی

دکتر ملکوتیان

برگزاری کلاس توسط اتند

یکشنبه

کنفرانس دستیاری

 

دکتر مرغوب

دکتر سندگل

 

 

دوشنبه

دکتر عصاره

دکتر سندگل

دکتر مرغوب

 

 

دکتر عطایی پور

 

برگزاری کلاس توسط اتند

سه شنبه

کنفرانس نفروپاتولوژی

ژورنال کلاب

معرفی بیماران جالب

 

 

دکتر عصاره

 

-

چهارشنبه

دکتر عطایی پور

دکتر سدادی

دکتر مرغوب

دکتر ذبیحی

 

دکتر سدادی

دکتر ذبیحی

 

برگزاری کلاس توسط اتند

پنجشنبه

راند بخش

 

 

 
 
فارسی