ژورنال کلاب

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

برنامه ژورنال کلاب گروه اورولوژی – سال 1396

موضوع

دستیار  ارائه دهنده

تاریخ

نام استاد

گروه

ردیف

1. Systemic Therapy for Metastatic Renal-Cell Carcinoma

2. Genitourinary syndrome of menopause: an overview of clinical manifestations,

pathophysiology, etiology, evaluation, and management

دکتر کلبادی نژاد – دکتر طاهر

20/01/96

دکتراعتمادیان

دکتر شادپور

دکتر مقصودی

دکتر مهرآوران

اندویورولوژی

1

1. Update on the Diagnosis and Management of Renal Angiomyolipoma

2. The Effect of Dutasteride on Magnetic Resonance Imaging Defined Prostate Cancer: MAPPEDdA Randomized, Placebo Controlled, Double-Blind Clinical Trial

 

دکتر صدری –دکتر باغی

27/01/96

دکتر زرگر

دکتر شاهرخ

دکتر نیری

آنکولوژی

2

1. Risk of Intravesical Recurrence after Ureteroscopic Biopsy for Upper Tract Urothelial Carcinoma: Does the Location Matter?

2. Percutaneous Nephrolithotomy in Immunocompromised Patients: Outcomes from a Matched Case–Control Study

دکتر واحدی – دکتر پوراکرمی

03/02/96

دکتراعتمادیان

دکتر شادپور

دکتر مقصودی

دکتر مهرآوران

اندویورولوژی

3

1. Ten years of experience with intravesical and intrasphincteric onabotulinumtoxinA in children

2. Botulinum toxin injection in the pediatric population with medically refractory neuropathic bladder

دکتر ممتازان – دکتر طاهر

10/02/96

دکتر شادپور

دکتر سلیمی

اطفال

4

1. Outcomes of Active Surveillance for Clinically Localized Prostate Cancer in the Prospective, Multi-Institutional Canary PASS Cohort

2. Pathologic Outcomes in Favorable-risk Prostate Cancer: Comparative Analysis of Men Electing Active Surveillance and Immediate Surgery

دکتر زلفی- دکتر باغی

17/02/96

دکتر زرگر

دکتر شاهرخ

دکتر نیری

آنکولوژی

5

1. The Role of Urodynamics in the Evaluation of Urinary Incontinence: The European Association of Urology Recommendations in 2016

2. Female bladder outlet obstruction: an update on diagnosis and management

دکتر یوسف زاده – دکتر پوراکرمی

24/02/96

دکتر امامی

دکتر کمالی

زنان و آندرولوژی

6

1. Renal Mass and Localized Renal Cancer: AUA Guideline

2. ProPSA and the Prostate Health Index as predictive markers

for aggressiveness in low-risk prostate cancer—results from an

international multicenter study

دکتر صدری-دکتر طاهر

31/02/96

دکتر زرگر

دکتر شاهرخ

دکتر نیری

آنکولوژی

7

1- The Role of Tandem Double-J Ureteral Stents in the Management of Malignant Ureteral Obstruction

2- Defining the Rate of Primary Ureteroscopic Failure in Unstented Patients: A Multi-Institutional Study

دکتر نبی زاده-دکتر باغی

07/03/96

دکتراعتمادیان

دکتر شادپور

دکتر مقصودی

دکتر مهرآوران

اندویورولوژی

8

1-Vesicoureteral Reflux Index: Predicting Primary Vesicoureteral

Reflux Resolution in Children Diagnosed after Age 24 Months

2- Ultrasound diagnosis of fetal hypospadias: Accuracy and outcomes

دکتر واحدی- دکتر پوراکرمی

21/03/96

دکتر شادپور

دکتر سلیمی

اطفال

9

1- Bladder Endometriosis: A Systematic Review of Pathogenesis, Diagnosis, Treatment, Impact on Fertility, and Risk of Malignant Transformation

2- Urinary retention in female OAB after intravesical Botox injection: who is really at risk?

دکتر ممتازان-دکتر طاهر

28/03/96

دکتر امامی

دکتر کمالی

زنان و آندرولوژی

10

1- Patterns and Predictors of Recurrence after Partial Nephrectomy for Kidney Tumors

2- A Single Dose of Intraoperative Antibiotics Is Sufficient to Prevent Urinary Tract Infection During Ureteroscopy

دکتر زلفی- دکتر باغی

18/04/96

دکتر زرگر

دکتر شاهرخ

دکتر نیری

آنکولوژی

11

1- Urolithiasis in pregnancy

2-A Single Dose of Intraoperative Antibiotics Is Sufficient to Prevent Urinary Tract Infection During Ureteroscopy

دکتر ممتازان-دکتر پوراکرمی

25/04/96

دکتراعتمادیان

دکتر شادپور

دکتر مقصودی

دکتر مهرآوران

اندویورولوژی

12

1-Guideline of guidelines: priapism

2-Medical therapy for BPH

دکتر یوسف زاده-دکتر طاهر

01/05/96

دکتر سلیمانی

دکتر شاهرخ

دکتر کمالی

 

پیوند

13

1-Ureterocele in newborns, infants and children: Ten year prospective

study with primary endoscopic deroofing and double J (DJ) stenting

 

2-Labial adhesion and urinary tract problems: The importance of genital

examination

دکتر نبی زاده-دکتر باغی

08/05/96

دکتر شادپور

دکتر سلیمی

اطفال

14

 

1-PI-RADS

 

2-mpMRI

دکتر صدری-دکتر ممتازان

15/05/96

دکتر زرگر

دکتر شاهرخ

دکتر نیری

آنکولوژی

15

1-                    priapism

2-                     

                                               2- Renal Tumor Biopsy for Small Renal Masses

دکتر زلفی-دکتر باغی

05/06/96

دکتر سلیمانی

دکتر شاهرخ

دکتر کمالی

پیوند

16

1-Gonadotropin-releasing Hormone Agonists, Orchiectomy, and Risk of Cardiovascular Disease: Semi-ecologic, Nationwide, Population-based Study

 

2- Renal Tumor Biopsy for Small Renal Masses: A Single-center

13-year Experience

دکتر ممتازان-دکتر طاهر

12/06/96

دکتر زرگر

دکتر شاهرخ

دکتر نیری

آنکولوژی

17

1-Dorsal Onlay Urethroplasty for Membranous Urethral Strictures: Urinary and Erectile Functional Outcomes

 

2-High Grade Blunt Renal Trauma: Predictors of Surgery and Long-Term Outcomes of Conservative Management.

A Prospective Single Center Study

 

 

 

 

دکتر نبی زاده-دکتر باغی

26/06/96

دکتر شادپور

دکتر سلیمی

اطفال

18

1- Human Papillomavirus Infection and Vaccination in Males

2- HSV

 

دکتر واحدی-

دکتر یوسف زاده

02/07/96

دکتر امامی

دکتر کمالی

 

زنان و آندرولوژی

19

1-Management of colon perforation during percutaneous

nephrolithotomy: 12 years of experience in a referral center

 

2-A Comparison of Treatment Modalities in Renal and Ureteral Calculi

دکتر ممتازان

 

 

دکتر صالحی

16/07/96

دکتراعتمادیان

دکتر شادپور

دکتر مقصودی

دکتر مهرآوران

اندویورولوژی

20

1-Female bladder outlet obstruction: an update on diagnosis and management

2- NEW EVIDENCE FOR EXOGENOUS GLYCOSAMINOGLYCANS TREATMENT OF ‘CYSTITIS’: IS TE FUTURE NOW?

دکتر زلفی - دکتر پوراکرمی

23/07/96

دکتر امامی

دکتر کمالی

زنان و آندرولوژی

21

1-Adjuvant Sunitinib for High-risk Renal Cell Carcinoma After Nephrectomy: Subgroup Analyses and Updated Overall Survival Results

2-High Grade Blunt Renal Trauma: Predictors of Surgery and Long-Term Outcomes of Conservative Management. A Prospective Single Center Study

دکتر خالقی مهر

 

 

 

 

 دکتر باغی

30/07/96

دکتر زرگر

دکتر شاهرخ

دکتر نیری

آنکولوژی

22

1-Management of Urethral Strictures After Hypospadias Repair

2-Early vs. late-presenting urethroplasty complications after hypospadias repair: A retrospective analysis of patient follow-up

 

دکتر ممتازان

 

دکتر طاهر

07/08/96

دکتر شادپور

دکتر سلیمی

اطفال

26

1-Diagnostic Accuracy of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging to Identify Clear Cell Renal Cell Carcinoma in cT1a Renal Masses

2- Radiation Induced Cystitis and Proctitis - Prediction, Assessment and Management

دکتر یوسف زاده

 

دکتر صالحی

14/08/96

دکتر زرگر

دکتر شاهرخ

دکتر نیری

آنکولوژی

27

1-Sacral neuromodulation for detrusor hyperactivity with impaired contractility

2-The relationship between depression and overactive bladder/urinary incontinence symptoms in the clinical OAB population

دکتر نبی زاده

 

دکتر پوراکرمی

21/08/96

دکتر امامی

دکتر کمالی

زنان و آندرولوژی

28

1-Long-Term Outcome of Low Scrotal Approach Orchiopexy without Ligation of the Processus Vaginalis

2-Prediction of Clinical Outcomes in Prenatal Hydronephrosis: Importance of Gravity Assisted Drainage

دکتر واحدی

 

دکتر باغی

05/09/96

دکتر شادپور

دکتر سلیمی

اطفال

29

1-A prospective randomized comparison among SWL, PCNL and RIRS for lower calyceal stones less than 2 cm: a multicenter experience

2-Retrograde Endourological Management of Upper Urinary Tract Abnormalities in Patients with Ileal Conduit Urinary Diversion: A Dual-Center Experience

دکتر زلفی

 

دکتر طاهر

12/09/96

دکتراعتمادیان

دکتر شادپور

دکتر مقصودی

دکتر مهرآوران

اندویورولوژی

30

1-Histopathologic analysis of tumor bed and peritumoral pseudocapsule after in vitro tumor enucleation on radical nephrectomy specimen for clinical T1b renal cell carcinoma

2- MRI and Prostate Cancer

دکتر صالحی

 

 

دکتر صدری

19/09/96

دکتر زرگر

دکتر شاهرخ

دکتر نیری

آنکولوژی

31

1-Cost-Effectiveness Analysis of Anticholinergics vs. Botox for Urgency Urinary Incontinence: Results from the ABC Randomized Trial

2- Benefits and Harms of Treatment of Asymptomatic Bacteriuria: A Systematic Review and Meta-analysis by the European Association of Urology Urological Infection Guidelines Panel

دکتر یوسف زاده

 

دکتر پوراکرمی

26/09/96

دکتر امامی

دکتر کمالی

زنان و آندرولوژی

32

1- Independent Predictors of Stricture Recurrence Following Urethroplasty for Isolated Bulbar Urethral Strictures

2- Ureterocalicostomy for Reconstruction of Complicated

Ureteropelvic Junction Obstruction in Adults: Long-Term

Outcome and Factors Predicting Failure in a Contemporary

Cohort

دکتر واحدی

 

دکتر باغی

03/10/96

دکتر سلیمانی

دکتر شاهرخ

دکتر کمالی

پیوند

33

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

36

 

 

موضوع

دستیار  ارائه دهنده

تاریخ

اتند

ردیف

1. Incisional Infections after Renal Transplant

2. Should Asymptomatic Bacteriuria Be Systematically Treated in Kidney Transplant Recipients?

دکتر نیکبخت-دکتر یوسف زاده

12/10/95

پیوند

37

خطاهای دارویی

 

18/10/95

آموزش- فارماکولوژی

 

1.Lymph Node Dissection in Patients with Prostate Cancer

2. MRI in prostate cancer

دکتر صدری-دکتر زلفی

19/10/95

آنکو

38

1. Retrograde Intrarenal Surgery Versus Percutaneous Nephrolithotomy Versus Extracorporeal Shockwave Lithotripsy for Treatment of Lower Pole Renal Stones

2. The Effect of Antiplatelet Agents on Bleeding-Related Complications After Ureteroscopy

دکتر نبی زاده-دکتر واحدی

26/10/95

اندو

39

1. Repair of hypospadias in prepubertal boys

2.Hypospadias urethroplasty complications

دکتر فرهادی-دکتر یوسف زاده

03/11/95

اطفال

40

1. Rectourethral Fistulas Secondary to Prostate Cancer Treatment

2. Thromboembolic Events in Patients with Muscle Invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder

 

دکتر صدری-دکتر صالحی

10/11/95

آنکولوژی

41

Oral therapy for Peyronie’s disease, does it work?

دکتر ممتازان-دکتر واحدی

17/11/95

پیوند

42

1. stress urinary incontinence in females with initial cure

2. Recurrent Urinary Tract Infections

دکتر نیکبخت-دکتر یوسف زاده

24/11/95

انکو

43

1. Conservative management of staghorn calculi

2. inflammatory response syndrome following PCNL

دکتر ممتازان – دکتر طاهر

01/12/95

اندو

44

1. Predicting Risk of Chronic Kidney Disease in Infants and Young Children at Diagnosis of Posterior Urethral Valves

2. To ‘Pex or Not to ‘Pex: What to Do for the Contralateral Testis When a Nubbin Is Discovered

دکتر یوسف زاده-دکتر پوراکرمی

08/12/95

اطفال

45

1. The Effect of Time to Castration Resistance on Outcomes With Abiraterone and Enzalutamide in Metastatic Prostate Cancer

2. Incidence, Characteristics and Implications of Thromboembolic Events in Patients with Muscle Invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder Undergoing Neoadjuvant Chemotherapy

 

دکتر نبی زاده-دکتر باغی

15/12/95

آنکولوژی

46

 

 

فارسی