کارگاه های آموزش به بیمار

-A +A
Printer-friendly VersionSend to a friend
ردیف موضوع مکان تاریخ تعداد آموزش گیرندگان
آموزش به روش پرسش پاسخ
1 پیشگیری از دیابت لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 1395/2/1 30 نفر
2 پیشگیری از سنگ کلیه لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 1395/2/5 15 نفر
3 پیشگیری از دیابت لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 1395/2/6 30 نفر
4 پیشگیری از فشار خون لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 1395/2/7 20 نفر
5 پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان دخترانه حافظ (منطقه 3) 1395/2/7 60 نفر
6 پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان دخترانه حضرت زینب (منطقه 3) 1395/2/7 90 نفر
7 پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان دخترانه گلهای مریم (منطقه 3) 1395/2/8 30 نفر
8 پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان دخترانه نیم رخ (منطقه 3) 1395/2/12 25 نفر
9 پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان پسرانه ملت (منطقه 3) 1395/2/14 35 نفر
10 پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان پسرانه دانش (منطقه 3) 1395/2/15 35 نفر
11 پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان پسرانه دانش (منطقه 3) 1395/2/14 70 نفر
12 پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان دخترانه ایران (منطقه 3) 1395/2/20 35 نفر

 

ردیف مکان زمان تعداد مراجعین نتیجه
ارزیابی وضعیت سلامت
1 بیمارستان شهید هاشمی نژاد هفته اول اردیبهشت 60 نفر 11 نفر بعد از غربالگری فشار خون به پزشک ارجاع داده شدند. 14 نفر بعد از غربالگری دیابت به پرشک ارجاع داده شدند.
2 آموزش پرورش منطقه 3 هفته اول اردیبهشت 85 نفر 21 نفر بعد از غربالگری فشار خون و دیابت به پزشک ارجاع داده شدند.

 

 


 

   

 

فارسی