منشور حقوق بیمار

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

جهت آشنایی شما با حقوق بیماران بستری در این بیمارستان بر آن شدیم تا منشور حقوق بیمار را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است به طور خلاصه با زبانی ساده در این راهنما عنوان کنیم.

منشور حقوق بیمار با توجه به ارزش های والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر اساس کرامت ذاتی تمامی انسانها و با هدف ، حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان بیماران و تیم درمان تنظیم شده است.

از زمان ورود و بستری بیمار شما در این بیمارستان ، تیم درمان شامل پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان موظف به رعایت حقوق بیماران بر اساس منشور تدوین شده می باشد. که این حقوق شامل 5 مورد به شرح زیر می باشد:

  1. حق احترام: بیمار می تواند کلیه خدمات درمانی و مراقبتی را به نحو احسن  و کامل از کارکنان درمانی  بیمارستان  طلب نماید و در هر شرایط کارکنان بایستی با حفظ احترام و در شان شخصیت افراد با آنها برخورد نمائید.
  2. حق آگاهی: اعضاء تیم درمان موظف هستند اطلاعات راجع به بیماری و روند درمان  را بطور کامل و صحیح در اختیار بیمار و همراهان قرار دهند.
  3. حق انتخاب: بیماران و همراهان می توانند در رابطه با نوع درمان و ادامه درمان و تیم درمانی تصمیم گیرنده باشند. در واقع بیمار و همراهانش تصمیم گیرنده اصلی در خصوص درمان هستند.
  4. حق خلوت: ارائه خدمات مراقبتی و درمانی باید با رعایت اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی بیمار باشد و در صورت نیاز به هرگونه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار زا طرف تیم درمانی اخذ رضایت از بیمار و همراهان وی الزامی است.
  5. حق شکایت: بیماران و همراهان باید نسبت به روند رسیدگی به شکایت و سیستم ها و مراجع موجود در بیمارستان آگاهی داشته باشند و کلیه مسئولین مربوطه موظف به پیگیری و رفع شکایات بیمار می باشند.

دریافت نسخه چاپی

فارسی