گروه پاتولوژی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
دکتر پژمان شادپور

 دكتر مژگان عسگــــري

 

متخصص پاتولوژي

 

رزومه  تقویم کاری

 
میترا مهرآزما

دکتر میترا مهرآزما

 

متخصص پاتولوژی

 

رزومه  تقویم کاری

دکتر مریم ابوالحسنی

دکتر مریم ابوالحسنی

 

متخصص پاتولوژی

 

رزومه  تقویم کاری

فارسی