گروه نفرولوژی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

 

دكتر يوسف عطائي پور

دكتر يوسف عطائي پور

 

متخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي

 

رزومه  تقویم کاری

دکتر فرشته سدادی

دکتر فرشته سدادی

 

متخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي

 

رزومه  تقویم کاری

دکتر طاهره ملکوتیان

دکتر طاهره ملکوتیان

 

متخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي

 

رزومه  تقویم کاری

 دكتر شهرزاد عصاره

 دكتر شهرزاد عصاره

 

متخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي

 

رزومه  تقویم کاری

دکتر هوشنگ سندگل

دکتر هوشنگ سندگل

 

متخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي

 

رزومه  تقویم کاری

دکتر بهاره مرغوب

دکتر بهاره مرغوب

 

متخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي

 

رزومه  تقویم کاری

فارسی