انتشارات مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

-A +A
Printer-friendly VersionSend to a friend

 

  • مدیریت نوین بیمارستانی
  • استراتژی مدیریت سلامت
  • ارتقاء محیط آموزش در بیمارستان دانشگاهی
  • درسهای مدیریتی از مایو کلینیک
  • مسیر تعالی بیمارستان
  • نمونه الگويي سند برنامه استراتژيك بيمارستاني
فارسی