مدیریت بیمارستان هاشمی نژاد

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
مدیریت بیمارستان مهندس مهدی عرب
شماره تماس 8116305

 

جلب رضایت بیماران مهمترین اولویت مدیریتی  این مرکز است، شایسته است کارکنان تمام واحدها با ادب و احترام و تواضع در همه زمینه ها اعم از ارتباطات شخصی و برخوردهای تخصصی مطلوب ترین شیوه ممکن را اعمال نمایند

مهدی عرب

 

از جمله فعالیت های حوزه مدیریت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مدیریت منابع انسانی (برقراری نظامهای جذب، بکارگیری، ابقاء، ارتقاء و جانشین پروری)
  • نظارت بر عملکرد سیستم مدیریتی (طراحی رویکرد، برنامه ریزی اقدامات، نظارت و کنترل بر عملکرد و ارزیابی عملکرد واحدها)
  • نظارت و کنترل بر نتایج کلیدی سازمان ، نظارت و راهبری سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیک (در چهار وجه ذی نفعان جامعه، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی)
  • ساماندهی برنامه های واحدهای تحت پوشش در دستیابی به اهداف واحدی و ایجاد هماهنگی و تقسیم کار در واحدهای تحت پوشش به منظور ارتقاء شاخص های عملکردی سازمان و تسهیل انجام امور و فرآیندهای انجام کار
فارسی