آموزش و توانمندسازی کارکنان

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

مسئول واحد:          فرزانه سلیمانی

 

توانمندسازی فرایند توسعه است، فرایندی است که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکل ارتقای بینش کارکنان می‌‌شود و آنان را قادر می‌‌سازد تا عوامل محیطی را شناسایی کنند و تحت کنترل درآورند. این واحد سطح دانش و مهارت های شغلی مناسب برای کارمندان را در راستای انجام وظایف، ماموریت ها و دستیابی به اهداف سازمان، تعیین می‌‌نماید و موظف به اجرای مراحل اصلی فرایند آموزش در سازمان می‌‌باشد.

 این واحد موظف به طراحی و اجرای برنامه های توانمند سازی کلیه کارکنان با توجه به نیازسنجی انجام شده در هر سال با در نظر گرفتن اهداف و استراتژی های سازمان های فرادست، نیازهای آموزشی اظهار شده از سوی خود فرد (برنامه توسعه فردیPDP) و همچنین برنامه ها و اهداف سازمان می‌‌باشد. آموزش ها در دو بخش درون بخشی و برون بخشی انجام می‌‌گیرد.

 آموزش درون بخشی که در حوزه مهارت ها و دانش تخصصی افراد می‌‌باشد به صورت ماهانه و طبق برنامه ریزی سالیانه در بخش مربوطه انجام می‌‌گیرد. و آموزش های برون بخشی نیز به دو بخش تقسیم شده که بخشی با برنامه ریزی های صورت گرفته در واحد توانمندسازی در درون بیمارستان انجام می‌‌گیرد و بخشی نیز مربوط به کارگاه ها و سمینارهای خارج از سازمان می‌‌شود که تمامی  دوره ها بر حسب نیازهای اعلام شده و با هماهنگی این واحد صورت می‌‌گیرد. همچنین با توجه به سیاست های دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص برگزاری دوره های آموزش الکترونیک، شرکت در این دوره ها برای کلیه کارکنان (اعم از پرستاری، پاراکلینیکی و پشتیبانی و اداری) با نظارت این واحد صورت می‌‌گیرد.

کلیه مستندات و گواهی های مربوط به دوره‌های برگزار شده باید به تایید واحد توانمندی رسیده و جهت ثبت در شناسنامه آموزشی در سامانه آموزش کارکنان و همچنین ثبت در شناسنامه آموزشی کارکنان در سامانه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران فرستاده شود.  این واحد در چارت سازمانی مرکز، زیر مجموعه دفتر سیستم‌ها و روشها می‌‌باشد. در واحد پرستاری نیز برنامه‌ریزی‌های آموزشی توسط سوپروایزر آموزشی پرستاری صورت می‌‌گیرد. کلیه آموزش‌های درون بخشی و برون بخشی کادر پرستاری به غیر از آموزش‌های الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران تحت نظارت و سرپرستی این واحد صورت می‌‌گیرد.

در خصوص فراگیران پزشکی، کلیه نیازهای آموزشی که در تقابل با انجام وظایف این گروه برای سازمان است تعیین شده و توسط این واحد برنامه ریزی آموزشی می‌‌گردد.

 

 

 

از جمله اهداف این واحد :

 1. ارتقا سطح کیفی سرمایه انسانی مرکز از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت منابع انسانی
 2. افزایش اثربخشی و کارایی در ارائه خدمات از طریق توسعه بینش، دانش و مهارت های متصدیان مشاغل
 3. روزآمد سازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش منابع انسانی
 4. توانمند سازی مدیران جهت ایفای نقش موثر نقش ها و وظایف مدیریتی
 5. آماده سازی کارکنان جهت انتصاب به سطوح شغلی بالاتر و یا پذیرش نقش های جدید

شرح وظایف واحد:

کلیات وظایف:

برنامه‌ریزی، پیگیری، گردآوری و پردازش اطلاعات و مدیریت فراگیر دانش در سازمان در دو حوزه فراگیران و کارکنان

شرح وظایف:

 1. کسب دستور برنامه کار از معاونت آموزشی
 2. تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)
 3. همکاری با مسئولین بخشها در تعیین نیازهای آموزشی واحدهای اداری، پاراکلینیکی، خدماتی بر اساس اولویت بندی آنها
 4. تعیین نیازهای آموزشی فراگیران پزشکی و غیر پزشکی (به جزء واحد پرستاری که سوپروایزر آموزشی مسئولیت آن را به عهده دارد.)
 5. تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی درون سازمانی با مشارکت  مسئولین واحدها
 6. شناسایی مراکز آموزشی و مدرسین واجد شرایط جهت رفع نیازهای آموزشی
 7. تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 8. تشکیل جلسات ادواری با مسئولین واحدها
 9. همکاری و مشارکت و نظارت و کنترل واحدها در اجرای فرآیند آموزش (استخراج نیازها، طراحی برنامه، تدوین طرح درس، تعیین رفتار ورودی، سنجش تغییر رفتار و. ..)
 10. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر پرستاری دراخذ برنامه های آموزش پرستاری
 11. همکاری و هماهنگی با دبیرخانه دفتر تحقیقات برای اخذ اطلاعات پژوهشی مرکز
 12. انجام هماهنگی های لازم در راستای شرکت فعال در سمینارها، کنگره های مرتبط با فرایندها و استراتژی های بیمارستان
 13. برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، جزوه، پمفلت وگروههای کوچک کاری)
 14. نظارت بر محتوای آموزشی پمفلت ها و جزوات آموزشی زیر نظر معاونت آموزش
 15. هدایت و آموزش کارکنان در ارائه آموزش به بیماران و فراگیران
 16. همکاری در جمع آوری و ثبت شاخص های کمی  و کیفی آموزش (نفر ساعت آموزش، اثر بخشی آموزشهای انجام شده، درصد تغییر آگاهی، درصد تغییر عملکرد و. ..)  و گزارش به مدیر کیفی
 17. ثبت و گزارش کلیه فعالیتهای آموزشی به معاونت آموزشی
 18. کنترل و نظارت بر آموزشهای انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 19. ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده از طریق بررسی نتایج شاخص های مرتبط (رضایتمندی کارکنان، رضایت مندی بیماران، درصد ارائه خدمات کیفی و. ..)
 20. مشارکت و همکاری در فعالیتها و پروژه های بهبود سازمانی انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
فارسی