حوزه ریاست

-A +A
Printer-friendly VersionSend to a friend

دکتر محمدجواد سلیمانی ریاست بیمارستان شهید هاشمی نژاد

از جمله فعالیت‌های حوزه ریاست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- برقراری جلسات برای ارتباط با مشاوران متخصص و خبرگان حوزه سلامت و سایر حوزه‌ها

2- تدوین، توسعه و نظارت بر برنامه استراتژیک بیمارستان

3- برقراری ارتباط با اساتید دانشگاه‌های معتبر مدیریت ایران

4- تشکیل جلسات هیئت‌امنای دو بیمارستان محب و هاشمی‌نژاد

5- ارتباط دادن و یا حل مشکلات بیمارانی که به حوزه ریاست مراجعه می‌کنند

6- مدیریت و کنترل پروژه‌های عمرانی، مدیریتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم

7- ایجاد برنامه برای ارتقا مدیران ارشد بیمارستان به صورت آموزش‌های حضوری و شرکت در سمینار‌های داخل و خارج از کشور

8- پشتیبانی از نظام‌های اجرایی و کیفی مستقر در بیمارستان

9- برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت بین بخش‌های مختلف بیمارستان

10- شرکت و سخنرانی در سمینارها و کنگره‌ها با هدف اشاعه تجارب مثبت

11- ایجاد امکان و هماهنگی برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از بیمارستان

 

فارسی