آموزش های مجازی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان


 

گروه نفرولوژی
Acid Base Quiz

دكترشهرزاد عصاره

Chronic HD Prescription

دكترشهرزاد عصاره

Diagnostic and Therapeutic Approach to Kidney Patient

دكترشهرزاد عصاره

Nephrology slides

دكترشهرزاد عصاره

NKF-K-students

دكترشهرزاد عصاره

Urinary sediment and kidney radiology

دكترشهرزاد عصاره

What is Hemodialysis

دكترشهرزاد عصاره

Renal Osteodystrophy

دكتریوسف عطایی پور

Case Study

دكتریوسف عطایی پور

Urinary Tract Infections & Tubulointertitial Diseases

دكتریوسف عطایی پور

URINARY TRACT IMAGING

دكترسید مرتضی باقری

گروه اورولوژی

Incontinency

دكتر مريم امامي

Urinary tract infections - UTI

دكتر مريم امامي

Genital Anomalies

دکتر هرمز سلیمی

Hematuria

دکتر هرمز سلیمی

GU Trauma - ORG

دکتر کوشا کمالی

Testicular Torsion, Epididymitis

دکتر کوشا کمالی

Ph. Exam - Scrotum and Contents

دکتر کوشا کمالی

Urinary Tract Calculi

دکتر رباب مقصودی

URINARY TRACT INFECTION

دکتر رباب مقصودی

Injuries to the Genitourinary Tract

دکتر کاوه مهرآوران

Neoplasms of the Prostate Gland

دکتر کاوه مهرآوران

BLADDER CANCER

دکتر نیری

RCC

دکتر نیری

Prostate Cancer

دکتر نیری

Congenital GU

دکتر پژمان شادپور

Uroradiology دکتر پژمان شادپور

 

گروه پاتولوژی
اهداف آموزشی برنامه دستیاری رشته آسیب شناسی

دکتر عسگری

ضوابط برنامه دستیاری رشته آسیب شناسی دکتر عسگری
  کتاب ثبت عمليات دستياران پاتولوژی دکتر عسگری

 

 

فارسی